گزارش زمین لرزه بیست وپنجم فروردین ۱۳۸۹ (سیزدهم آوریل ۲۰۱۰ میلادی) استان چینگ های چین، با بزرگی MW=6/9