بنا به گزارش دبیرخانه دایمی مانور سراسری زلزله و ایمنی، مستقر در پژوهشگاه، استان های برتر در اجرای دوازدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی معرفی شدند. بنابراین گزارش استان های گلستان، اردبیل، همدان و کرمانشاه به عنوان برترین استان های مانور دوازدهم برگزیده شدند. همچنین طبق این گزارش استان های خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، مازندران، آذربایجان شرقی و تهران نیز با توجه به تلاش های ارزنده به عنوان استان های قابل تقدیر معرفی شدند