هشتم تیرماه/ سه سخنرانی علمی در پژوهشگاه برگزار می شود

روز چهارشنبه، هشتم تیرماه ۱۳۹۰، سه سخنرانی علمی توسط دانشجویان پژوهشکده مهندسی سازه در پژوهشگاه برگزار می شود.
” بهبود رفتار لرزه ای سازه های فولادی توسط حرکت گهواره ای و قطعات مستهلک کننده انرژی در پای ستون ها” به راهنمایی دکتر “محمدقاسم وتر” و ارایه مهندس ” ابوالفضل ریاحی نوری”، ” توسعه و بهبود روش های تشخیص خرابی در سازه ها مبتنی بر ماتریس های مشخصه سیستم” به راهنمایی دکتر “محسن غفوری آشتیانی” و ارایه مهندس “مهدی قاسمی” و ” تدوین فرایند ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پست های انتقال” به راهنمایی دکتر “محمود حسینی” و ارایه مهندس ” امیرحسین خلوتی”؛ سه گزارش از پیشرفت کار دانشجویان مقطع دکترا هستند که قالب سخنرانی ارایه خواهند شد.
قابل ذکر است که سخنرانی های مذکور از مجموعه سخنرانی های علمی پژوهشکده سازه هستند که از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ روز چهارشنبه در اتاق ۳۰۵ پژوهشگاه برگزار می شوند و شرکت در آنها برای تمام علاقمندان و دانش پژوهان آزاد است.