برای اولین بار طی بیست سال گذشته و از بدو تاسیس پژوهشگاه تاکنون، اعضای پژوهشگاه، صبح امروز، سه شنبه هفتم تیرماه، مانور زلزله را در پژوهشگاه به اجرا در آوردند.
رییس گروه آموزش های همگانی پژوهشگاه هدف از برگزاری این مانور را شناسایی اماکن مناسب و تمرین نحوه پناهگیری صحیح در حین زلزله در درون پژوهشگاه و نیز خروج صحیح بعد از وقوع زلزله توسط اعضای پژوهشگاه عنوان کرد.
دکتر “محمدرضامهدوی فر” ضمن تاکید برافزایش آگاهی و ارتقای مهارت های عملی و نیز چگونگی شیوه های عکس العمل های صحیح اعضای پژوهشگاه در مواجهه با زلزله با توجه به ماهیت کاری و فاسفه وجودی پژوهشگاه؛ افزود: به منظور تحقق این اهداف مقرر است مانور مذکور در پژوهشگاه به طور مستمر و با فواصل زمانی معین صورت گیرد.