استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران داوری مقالات در نشریات علمی را به منزله مهر گارانتی و اطمینان خاطر مخاطبان از محتوای مقاله دانست و گفت: داوری مقالات علمی دارای دو جز تخصصی و اخلاقی است.
دکتر “شاهین آخوند زاده” افزود: وظیفه یک داور مقالات علمی آنست که بعنوان چشم سوم تمام نواقص و کاستی های وارد بر مقاله را شناسایی کرده و با یک پروسه آموزشی آن نکات را به نویسنده بیاموزد؛ و این فرایند انجام نمی گیرد مگر اینکه کاملاً اخلاقی و مودبانه صورت گیرد.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران که صبح روز دوشنبه، ۲۸ آذرماه، طی سخنرانی “اخلاق در نقد و داوری مقالات علمی” و به مناسبت هفته پژوهش در پژوهشگاه سخن می گفت، تصریح کرد: معیارها و ویژگی هایی که سبب می شوند تا سردبیر یک نشریه علمی، فردی را به عنوان داور انتخاب کند عبارتند از: داشتن تخصص در زمینه ای که مقاله ارایه شده، ارایه پاسخ داوری در زمان تعیین شده و مقرر، داوری منصفانه، عدم تقابل با منافع نویسنده و یا موضوع مقاله، فقدان رقابت با موضوع و در نهایت محرمانه نگاه داشتن فرایند داوری.
وی با تاکید بر آموزشی بودن فرایند داوری خاطرنشان کرد: داور باید ضمن ارایه نقطه نظرات صریح و صحیح و مودبانه، شیوه صحیح نگارش مقاله را به نویسنده آموزش دهد و پیام آموزشی خود را منتقل کند.
دکتر آخوندزاده در پایان ضمن اشاره بر تفاوت های موجود بین داوری در ایران و جهان عمده ترین نقاط افتراق آن را بدین ترتیب برشمرد: در جهان ابتدا از داور مورد نظر کسب اجازه نموده و سپس مقاله را ارسال می کنند، از ارایه پاسخ داوری در زمان تعیین شده کسب اطمینان می کنند؛ در حالیکه فرایند داوری در ایران بدیم منوال صورت نمی گیرد و موارد فوق رعایت نمی شود.
وی آشنایی داور با نویسنده مقاله و نیز نظر سایر داوران، همچنین آگاهی از نتیجه نهایی داوری را از جمله دیگر تفاوت های موجود بین داوری علمی در جهان و ایران ذکر نمود.