گزارش زمین لرزه اول آبان ۱۳۹۰(بیست و سوم اکتبر ۲۰۱۱)منطقه وان ترکیه با بزرگای MW=7/3