مدلسازی باند پهن حرکات توانمند زمین در شهر بم در هنگام زلزله ۱۳۸۲ بم ” عنوان سخنرانی‏ای بود که روز سه شنبه، پنج دی ماه توسط دکتر “محمد رضا قائمقامیان” ارایه شد.
این عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت خطر پذیری و بحران پژوهشگاه ضمن تبیین زلزله شناسی زمین لرزه بم و برشمردن پارامترهای مهم در مدلسازی حرکات توانمند زمین در حوزه نزدیک گسل در سخنرانی خود به تبیین مدل گسلش در شهر بم پرداخت.
دکتر قائمقامیان در ادامه به دو نوع مدلسازی حرکات توانمند زمین در محدوده فرکانس پائین و فرکانس باند پهن اشاره کرده و به ارایه نمونه هایی از شتاب نگاشت های شبیه سازی شده و مقایسه آن با خرابی‏های مشاهده شده در بم پرداخت.
این استادیار پژوهشکده مدیریت خطر پذیری و بحران خاطر نشان کرد: شبیه سازی می تواند تاریخچه زمانی مناسبی برای تحلیل های سازه ای را در اختیار قرار دهد