خطای انسانی و متفاوت بودن مدل پوسته در هر شبکه، از جمله عوامل اختلاف در محاسبات بزرگای زلزله است.
دکتر “مهرداد مصطفی زاده” در سخنرانی خود تحت عنوان “پارامترهای چشمه در زلزله ورزقان” که صبح روز سه شنبه ۵ دیماه در کارگاره روز زلزله و ایمنی در کشور برگزار شده بود؛ ضمن اعلام مطلب فوق افزود: تعیین رومرکز سطحی زمین لرزه، عمق کانونی، سازو کار و نیز تنش آزاد شده ناشی از زمین لرزه از جمله مهمترین مولفه های هر زلزله است که باید مورد توجه واقع شوند.
این استادیار پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله افزود: در گزارش شبکه های جهانی برای زلزله اهر- ورزقان جمعاً ۱۰۶ ایستگاه مورد استفاده واقع شد که از این تعداد در مجموع ۴۵ ایستگاه امکان دریافت فازهای عملی را داشتند