دکتر محسن غفوری آشتیانی، موسس پژوهشگاه در سال ۱۳۶۸، به سمت مشاور عالی رییس جدید پژوهشگاه منصوب گردید.

بر اساس حکمی از سوی دکتر “محمد کاظم جعفری”، ریاست پژوهشگاه، روز سه شنبه دهم تیرماه ۱۳۹۳،دکتر”محسن غفوری آشتیانی” که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ و به مدت ۱۷ سال عهده دار ریاست پژوهشگاه بوده اند، به منظور پیشبرد اهداف متعالی پژوهشگاه و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های ایشان در سطح ملی و بین المللی به این سمت منصوب گردیدند.