نهمین کارگاه آموزشی زلزله و ایمنی

۲۶ تا ۳۰ مهرماه ۱۳۸۲

اندیشه‌سرای گلبرگ؛ تهران

عکس‌ها از محمدرضا جمالی‌فرد