عنوان طرح پژوهشی مجری (نام و نام خانوادگی) تاریخ شروع
بررسی رفتار امواج الکترومغناطیسی در اثر تغییرات اتمسفری به منظور پیش بینی زلزله در زمانی کوتاه قبل از وقوع آن مصطفی علامه زاده ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
بررسی و تعیین پیش نشانگرهای لرزه ای با استفاده از مقیاس زمانی مارکوف و گردآوری و پردازش برخط داده های لرزه ای شبکه ملی باند پهن ایران محمد مختاری ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
مطالعه خصوصیات حرکت قوی زمین در دو ناحیه البرز و شمالغرب ایران با روش معکوس سازی تعمیم یافته ترکیبی(شتابنگاشت ها و لرزه نگاشت ها) حمید زعفرانی ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
وابستگی مکانی و زمانی در وقوع زمین لرزه به روش آمار معکوس مصطفی علامه زاده ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
تحلیل خطر تابع زمان در ایران، مطالعه موردی تهران حمید زعفرانی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
شبیه سازی الگوهای پیچیده زمین لرزه در زاگرس  با استفاده از تئوری کاپولاس مصطفی علامه زاده ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
تحلیل لرزه خیزی در کاتالوگ زمین لرزه های ایران با بکارگیری مدل پیش یابی احتمالی زمین لرزه ها (روش کاگان و جکسون) مهدی زارع ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
تعیین عدم قطعیت کاتالوگ مهلرزه ای زلزله های تاریخی و سده بیستم مهدی زارع ۰۱/۰۸/۱۳۹۲
پیش بینی خطر پسلرزه ها در فلات ایران با روشهای آماری حمید زعفرانی ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
پیش بینی خصوصیات پالسهای ناشی از جهت پذیری حوزه نزدیک با شبیه سازی تعینی و مقیاس کردن آنها حمید زعفرانی ۱۳۹۱/۱۱/۰۱