saze

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نقص هندسی در رفتارکمانشی ستونهای مشبک با بست افقی تحت نیروی محوری استاتیکی

saze در رابطه مورد استفاده در مبحث دهم مقررات ملی ساختمانی ایران برای محاسبه ظرفیت فشاری ستونها (که مقتبس از آئین نامه AISC میباشد) نقص هندسی مستقیما لحاظ نشده و در ضریب اطمینان مستتر می باشد.
در این طرح، ظرفیت فشاری ستونهای مرکب با بست افقی و روشهای برآورد آن، با توجه به وجود نقص هندسی و تاثیر آن بر ظرفیت فشاری ستون، مورد بررسی قرار گرفته است.
بدین منظور، نمونه هایی از ستونهای مرکب با بست افقی تحت نیروی محوری تاحد ظرفیت، بارگذاری شده و سپس با استفاده از اطلاعات حاصل از آزمایش، با استفاده از رابطه آیرتن-پری و منحنی های ظرفیت نهایی ستون (که اثر نقص را مستقیما در نظر میگیرند) ظرفیت فشاری ستون محاسبه شده و با مقادیر حاصل از آزمایش مقایسه شده اند.
فایل این پروژه را از اینجا دانلود کنید