مدیران

      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

      تاتار محمد

      استاد
      معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
      زلزله شناسیmtatar@iiees.ac.ir
      داخلی (610 - 529)

      جوان دولویی غلام

      دانشیار
      مدیر تحصیلات تکمیلی / سرپرست مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
      زلزله شناسیjavandoloei@iiees.ac.ir
      داخلی (604-367)

      سیاوشان شیرازی سید محمد

      لیسانس
      رئیس گروه انتشارات و مجلات
      انتشارات و مجلاتsiavoshan@iiees.ac.ir
      داخلی (310)

      علی یوسفی آزیتا

      فوق لیسانس
      رئیس کتابخانه
      کتابخانه و مرکز اسنادa.yousefi@iiees.ac.ir
      داخلی (102)

      محمدی مجید

      دانشیار
      مدیرامور پژوهشی
      ساختمانm.mohammadigh@iiees.ac.ir
      داخلی (434)

      کارشناسان

                   نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                   اسلامی آرش

                   فوق لیسانس
                   کارشناس
                   زلزله شناسی / گروه مجلاتa.eslami@iiees.ac.ir
                   داخلی (510)

                   تقابنی مسعود

                   لیسانس
                   کارشناس
                   مدیریت امور پژوهشی / زلزله شناسی مهندسیtaghaboni@iiees.ac.ir
                   داخلی (563)

                   حاج عابدینی معصومه

                   لیسانس
                   کارشناس خدمات آموزشی
                   گروه انتشارات
                   داخلی (651)

                   حسینی زاده تکتم

                   لیسانس
                   کارشناس مسئول
                   تحصیلات تکمیلیtoktam@iiees.ac.ir
                   داخلی (408)

                   خالدی پور مریم

                   صفحه آرا گروه مجلاتkhaledi@iiees.ac.ir
                   داخلی (365)

                   خسروی مژگان

                   مسوول دفتر دفتر معاونتmkhosravi@iiees.ac.ir
                   داخلی (527)

                   سالاری مژگان

                   لیسانس
                   گرافیست
                   گروه انتشاراتsalarimi@iiees.ac.ir
                   داخلی (657)

                   سروقد بطن مقدم مریم

                   لیسانس
                   کارشناس آموزشی
                   تحصیلات تکمیلیm.moghadam@iiees.ac.ir
                   داخلی (459)

                   سید رسول حسینی

                   فوق لیسانس
                   کارشناس
                   مدیریت امور پژوهشیr.hosseini@iiees.ac.ir
                   داخلی (559)

                   فرجام فرد مریم

                   لیسانس
                   کارشناس
                   گروه مجلاتfarjamfard@iiees.ac.ir
                   داخلی (504)

                   کرمانشاهی فاطمه

                   لیسانس
                   کتابدار
                   کتابخانه و مرکز اسنادkermanshahy@iiees.ac.ir
                   داخلی (112)

                   نادرمحمد فاطمه

                   فوق لیسانس
                   کارشناس آموزشی
                   تحصیلات تکمیلیfnaderm@iiees.ac.ir
                   داخلی (414)

                   وثوقی کاریزی مریم

                   لیسانس
                   کتابدار
                   کتابخانه و مرکز اسنادmvosoghi@iiees.ac.ir
                   داخلی (107)