معاونت

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  محمدی مجید

  استاد
  معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی / مدیرامور پژوهشی / سرپرست گروه ساختمان
  ساختمانm.mohammadigh@iiees.ac.ir
  داخلی (434-529)

  مدیران

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

     تقابنی مسعود

     مدیر تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلیtaghaboni@iiees.ac.ir
     داخلی (563)

     سیاوشان شیرازی سید محمد

     رئیس گروه انتشارات و مجلات انتشارات و مجلاتsiavoshan@iiees.ac.ir
     داخلی (310)

     علی یوسفی آزیتا

     رئیس کتابخانه کتابخانه و مرکز اسنادa.yousefi@iiees.ac.ir
     داخلی (102)

     کارشناسان

             نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

             اسلامی آرش

             کارشناس مسئول گروه مجلات / زلزله شناسیa.eslami@iiees.ac.ir
             داخلی (333)

             حسینی زاده تکتم

             کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلیtoktam@iiees.ac.ir
             داخلی (408)

             خالدی پور مریم

             صفحه آرا گروه مجلاتkhaledi@iiees.ac.ir
             داخلی (365)

             خسروی مژگان

             مسوول دفتر دفتر معاونتmkhosravi@iiees.ac.ir
             داخلی (527)

             زنگانه یوسف

             کارشناس مدیریت امور پژوهشیzanganeh@iiees.ac.ir
             داخلی (504)

             سالاری مژگان

             گرافیست گروه انتشاراتsalarimi@iiees.ac.ir
             داخلی (657)

             کرمانشاهی فاطمه

             کارشناس مسئول کتابخانه و مرکز اسنادkermanshahy@iiees.ac.ir
             داخلی (112)

             نادرمحمد فاطمه

             کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلیfnaderm@iiees.ac.ir
             داخلی (414)