مدیران

      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

      تاتار محمد

      استاد
      معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
      زلزله شناسیmtatar@iiees.ac.ir
      داخلی (610 - 529)

      سیاوشان شیرازی سید محمد

      لیسانس
      رئیس گروه انتشارات و مجلات
      انتشارات و مجلاتsiavoshan@iiees.ac.ir
      داخلی (310)

      علی یوسفی آزیتا

      فوق لیسانس
      رئیس کتابخانه
      کتابخانه و مرکز اسنادa.yousefi@iiees.ac.ir
      داخلی (102)

      محمدی مجید

      دانشیار
      مدیرامور پژوهشی
      ساختمانm.mohammadigh@iiees.ac.ir
      داخلی (434)

      معهود مجید

      استادیار
      مدیر تحصیلات تکمیلی
      زلزله شناسی مهندسیm.mahood@iiees.ac.ir
      داخلی (633)

      کارشناسان

                 نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                 اسلامی آرش

                 فوق لیسانس
                 کارشناس
                 گروه مجلات / زلزله شناسیa.eslami@iiees.ac.ir
                 داخلی (510)

                 تقابنی مسعود

                 لیسانس
                 کارشناس
                 مدیریت امور پژوهشی / زلزله شناسی مهندسیtaghaboni@iiees.ac.ir
                 داخلی (563)

                 حسینی زاده تکتم

                 لیسانس
                 کارشناس مسئول
                 تحصیلات تکمیلیtoktam@iiees.ac.ir
                 داخلی (408)

                 خالدی پور مریم

                 صفحه آرا گروه مجلاتkhaledi@iiees.ac.ir
                 داخلی (365)

                 خسروی مژگان

                 مسوول دفتر دفتر معاونتmkhosravi@iiees.ac.ir
                 داخلی (527)

                 سالاری مژگان

                 لیسانس
                 گرافیست
                 گروه انتشاراتsalarimi@iiees.ac.ir
                 داخلی (657)

                 سید رسول حسینی

                 فوق لیسانس
                 کارشناس
                 مدیریت امور پژوهشیr.hosseini@iiees.ac.ir
                 داخلی (559)

                 فرجام فرد مریم

                 لیسانس
                 کارشناس
                 گروه مجلاتfarjamfard@iiees.ac.ir
                 داخلی (504)

                 کرمانشاهی فاطمه

                 لیسانس
                 کارشناس مسئول
                 کتابخانه و مرکز اسنادkermanshahy@iiees.ac.ir
                 داخلی (112)

                 نادرمحمد فاطمه

                 فوق لیسانس
                 کارشناس آموزشی
                 تحصیلات تکمیلیfnaderm@iiees.ac.ir
                 داخلی (414)

                 وثوقی کاریزی مریم

                 لیسانس
                 کتابدار
                 کتابخانه و مرکز اسنادmvosoghi@iiees.ac.ir
                 داخلی (107)