مدیران

      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

      تاتار محمد

      استاد
      معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
      زلزله شناسیmtatar@iiees.ac.ir
      داخلی (610 - 529)

      جعفریان یاسر

      دانشیار
      مدیر تحصیلات تکمیلی
      مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی / مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیyjafarianm@iiees.ac.ir
      داخلی (454)

      سیاوشان شیرازی سید محمد

      لیسانس
      رئیس گروه انتشارات و مجلات
      انتشارات و مجلاتsiavoshan@iiees.ac.ir
      داخلی (310)

      محمدی مجید

      دانشیار
      مدیرامور پژوهشی
      ساختمانm.mohammadigh@iiees.ac.ir
      داخلی (434)

      نعمتی منیژه

      فوق لیسانس
      رئیس کتابخانه
      کتابخانه و مرکز اسنادnemati@iiees.ac.ir
      داخلی (103)

      کارشناسان

                      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                      اسلامی آرش

                      فوق لیسانس
                      کارشناس
                      زلزله شناسی / گروه مجلاتa.eslami@iiees.ac.ir
                      داخلی (432-320)

                      حاج عابدینی معصومه

                      لیسانس
                      کارشناس خدمات آموزشی
                      گروه انتشارات
                      داخلی (651)

                      حسینی زاده تکتم

                      لیسانس
                      کارشناس آموزشی
                      تحصیلات تکمیلیtoktam@iiees.ac.ir
                      داخلی (408)

                      خالدی پور مریم

                      ویراستار گروه مجلاتkhaledi@iiees.ac.ir
                      داخلی (365)

                      خسروی مژگان

                      مسوول دفتر دفتر معاونتmkhosravi@iiees.ac.ir
                      داخلی (527)

                      سالاری مژگان

                      لیسانس
                      گرافیست
                      گروه انتشاراتsalarimi@iiees.ac.ir
                      داخلی (657)

                      سروقد بطن مقدم مریم

                      لیسانس
                      صفحه آرا
                      گروه مجلاتm.moghadam@iiees.ac.ir
                      داخلی (459)

                      سید رسول حسینی

                      فوق لیسانس
                      کارشناس آموزشی
                      تحصیلات تکمیلیr.hosseini@iiees.ac.ir
                      داخلی (421)

                      صادقیان سمیه

                      لیسانس
                      کارشناس
                      گروه مجلاتsadeghian@iiees.ac.ir
                      داخلی (511)

                      علی یوسفی آزیتا

                      فوق لیسانس
                      کارشناس مسوول
                      کتابخانه و مرکز اسنادa.yousefi@iiees.ac.ir
                      داخلی (102)

                      غنی زاده سید میرزاعلی

                      لیسانس
                      کارشناس
                      مدیریت امور پژوهشیseyedghani@iiees.ac.ir
                      داخلی (563)

                      فرجام فرد مریم

                      لیسانس
                      کارشناس
                      گروه مجلاتfarjamfard@iiees.ac.ir
                      داخلی (410)

                      قاضی نژاد سعید

                      فوق لیسانس
                      کارشناس
                      مدیریت امور پژوهشیs.ghazinezhad@iiees.ac.ir
                      داخلی (559)

                      کرمانشاهی فاطمه

                      لیسانس
                      کتابدار
                      کتابخانه و مرکز اسنادkermanshahy@iiees.ac.ir
                      داخلی (112)

                      نادرمحمد فاطمه

                      فوق لیسانس
                      کارشناس آموزشی
                      تحصیلات تکمیلیfnaderm@iiees.ac.ir
                      داخلی (414)

                      وثوقی کاریزی مریم

                      لیسانس
                      کتابدار
                      کتابخانه و مرکز اسنادmvosoghi@iiees.ac.ir
                      داخلی (107)