مدیران

      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

      تاتار محمد

      استاد
      معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
      زلزله شناسیmtatar@iiees.ac.ir
      داخلی (610 - 529)

      جوان دولویی غلام

      دانشیار
      مدیر تحصیلات تکمیلی / سرپرست مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
      زلزله شناسیjavandoloei@iiees.ac.ir
      داخلی (604-367)

      سیاوشان شیرازی سید محمد

      لیسانس
      رئیس گروه انتشارات و مجلات
      انتشارات و مجلاتsiavoshan@iiees.ac.ir
      داخلی (310)

      محمدی مجید

      دانشیار
      مدیرامور پژوهشی
      ساختمانm.mohammadigh@iiees.ac.ir
      داخلی (434)

      نعمتی منیژه

      فوق لیسانس
      رئیس کتابخانه
      کتابخانه و مرکز اسنادnemati@iiees.ac.ir
      داخلی (103)

      کارشناسان

                    نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                    اسلامی آرش

                    فوق لیسانس
                    کارشناس
                    زلزله شناسی / گروه مجلاتa.eslami@iiees.ac.ir
                    داخلی (432-320)

                    تقابنی مسعود

                    لیسانس
                    کارشناس
                    مدیریت امور پژوهشی / زلزله شناسی مهندسیtaghaboni@iiees.ac.ir
                    داخلی (563)

                    حاج عابدینی معصومه

                    لیسانس
                    کارشناس خدمات آموزشی
                    گروه انتشارات
                    داخلی (651)

                    حسینی زاده تکتم

                    لیسانس
                    کارشناس آموزشی
                    تحصیلات تکمیلیtoktam@iiees.ac.ir
                    داخلی (408)

                    خالدی پور مریم

                    صفحه آرا گروه مجلاتkhaledi@iiees.ac.ir
                    داخلی (365)

                    خسروی مژگان

                    مسوول دفتر دفتر معاونتmkhosravi@iiees.ac.ir
                    داخلی (527)

                    سالاری مژگان

                    لیسانس
                    گرافیست
                    گروه انتشاراتsalarimi@iiees.ac.ir
                    داخلی (657)

                    سروقد بطن مقدم مریم

                    لیسانس
                    کارشناس آموزشی
                    تحصیلات تکمیلیm.moghadam@iiees.ac.ir
                    داخلی (459)

                    سید رسول حسینی

                    فوق لیسانس
                    کارشناس
                    مدیریت امور پژوهشیr.hosseini@iiees.ac.ir
                    داخلی (559)

                    علی یوسفی آزیتا

                    فوق لیسانس
                    کارشناس مسوول
                    کتابخانه و مرکز اسنادa.yousefi@iiees.ac.ir
                    داخلی (102)

                    فرجام فرد مریم

                    لیسانس
                    کارشناس
                    گروه مجلاتfarjamfard@iiees.ac.ir
                    داخلی (410)

                    کرمانشاهی فاطمه

                    لیسانس
                    کتابدار
                    کتابخانه و مرکز اسنادkermanshahy@iiees.ac.ir
                    داخلی (112)

                    نادرمحمد فاطمه

                    فوق لیسانس
                    کارشناس آموزشی
                    تحصیلات تکمیلیfnaderm@iiees.ac.ir
                    داخلی (414)

                    وثوقی کاریزی مریم

                    لیسانس
                    کتابدار
                    کتابخانه و مرکز اسنادmvosoghi@iiees.ac.ir
                    داخلی (107)