معاونت

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  محمدی مجید

  استاد
  معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی / سرپرست گروه ساختمان
  ساختمانm.mohammadigh@iiees.ac.ir
  داخلی (434-529)

  مدیران

      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

      تقابنی مسعود

      مدیر تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلیtaghaboni@iiees.ac.ir
      داخلی (563)

      سیاوشان شیرازی سید محمد

      رئیس گروه انتشارات و مجلات انتشارات و مجلاتsiavoshan@iiees.ac.ir
      داخلی (310)

      علی یوسفی آزیتا

      رئیس کتابخانه کتابخانه و مرکز اسنادa.yousefi@iiees.ac.ir
      داخلی (102)

      محمودآبادی میثم

      استادیار
      مدیر امور پژوهشی
      لرزه زمین ساختmeysam.mahmoodabadi@iiees.ac.ir
      داخلی (609)

      کارشناسان

               نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

               اسلامی آرش

               کارشناس مسئول گروه مجلات / زلزله شناسیa.eslami@iiees.ac.ir
               داخلی (333)

               حسینی زاده تکتم

               کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلیtoktam@iiees.ac.ir
               داخلی (408)

               خالدی پور مریم

               صفحه آرا گروه مجلاتkhaledi@iiees.ac.ir
               داخلی (365)

               خسروی مژگان

               مسوول دفتر دفتر معاونتmkhosravi@iiees.ac.ir
               داخلی (527)

               زنگانه یوسف

               کارشناس مدیریت امور پژوهشیzanganeh@iiees.ac.ir
               داخلی (504)

               سالاری مژگان

               گرافیست گروه انتشاراتsalarimi@iiees.ac.ir
               داخلی (657)

               شمس الدین مطلق زهرا

               کارشناس تحصیلات تکمیلیshamsoddin@iiees.ac.ir
               داخلی (409)

               کرمانشاهی فاطمه

               کارشناس مسئول کتابخانه و مرکز اسنادkermanshahy@iiees.ac.ir
               داخلی (112)

               نادرمحمد فاطمه

               کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلیfnaderm@iiees.ac.ir
               داخلی (414)