مدیران

      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

      تاتار محمد

      استاد
      معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
      زلزله شناسیmtatar@iiees.ac.ir
      داخلی (610 - 529)

      سیاوشان شیرازی سید محمد

      لیسانس
      رئیس گروه انتشارات و مجلات
      انتشارات و مجلاتsiavoshan@iiees.ac.ir
      داخلی (310)

      علی یوسفی آزیتا

      فوق لیسانس
      رئیس کتابخانه
      کتابخانه و مرکز اسنادa.yousefi@iiees.ac.ir
      داخلی (102)

      محمدی مجید

      دانشیار
      مدیرامور پژوهشی
      ساختمانm.mohammadigh@iiees.ac.ir
      داخلی (434)

      معهود مجید

      استادیار
      مدیر تحصیلات تکمیلی
      زلزله شناسی مهندسیm.mahood@iiees.ac.ir
      داخلی (633)

      کارشناسان

                  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                  اسلامی آرش

                  فوق لیسانس
                  کارشناس
                  گروه مجلات / زلزله شناسیa.eslami@iiees.ac.ir
                  داخلی (510)

                  تقابنی مسعود

                  لیسانس
                  کارشناس
                  مدیریت امور پژوهشی / زلزله شناسی مهندسیtaghaboni@iiees.ac.ir
                  داخلی (563)

                  حسینی زاده تکتم

                  لیسانس
                  کارشناس مسئول
                  تحصیلات تکمیلیtoktam@iiees.ac.ir
                  داخلی (408)

                  خالدی پور مریم

                  صفحه آرا گروه مجلاتkhaledi@iiees.ac.ir
                  داخلی (365)

                  خسروی مژگان

                  مسوول دفتر دفتر معاونتmkhosravi@iiees.ac.ir
                  داخلی (527)

                  سالاری مژگان

                  لیسانس
                  گرافیست
                  گروه انتشاراتsalarimi@iiees.ac.ir
                  داخلی (657)

                  سروقد بطن مقدم مریم

                  لیسانس
                  کارشناس آموزشی
                  تحصیلات تکمیلیm.moghadam@iiees.ac.ir
                  داخلی (459)

                  سید رسول حسینی

                  فوق لیسانس
                  کارشناس
                  مدیریت امور پژوهشیr.hosseini@iiees.ac.ir
                  داخلی (559)

                  فرجام فرد مریم

                  لیسانس
                  کارشناس
                  گروه مجلاتfarjamfard@iiees.ac.ir
                  داخلی (504)

                  کرمانشاهی فاطمه

                  لیسانس
                  کتابدار
                  کتابخانه و مرکز اسنادkermanshahy@iiees.ac.ir
                  داخلی (112)

                  نادرمحمد فاطمه

                  فوق لیسانس
                  کارشناس آموزشی
                  تحصیلات تکمیلیfnaderm@iiees.ac.ir
                  داخلی (414)

                  وثوقی کاریزی مریم

                  لیسانس
                  کتابدار
                  کتابخانه و مرکز اسنادmvosoghi@iiees.ac.ir
                  داخلی (107)