اولین دوره آموزشی – تخصصی «اصول طراحی لرزه‌ای ساختمان های بتن آرمه »