فرم دوره تحلیل، طراحی و مدل‌سازی نرم‌افزاری سیستم‌های نوین لرزه‌ای با آسیب محدود-برگزار نمی گردد