Aran_Bid_EQ_map1

گزارش زمین لرزه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۸۴ شمال شرقی آران و بیدگل

گزارش زمین لرزه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۸۴ شمال شرقی آران و بیدگل

تهیه کننده: دکتر غلام جوان دولوئی و دکتر مهدی زارع
پژوهشکده زلزله شناسی ، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

در ساعت ۱۴:۰۰:۰۰ به وقت محلی در روز ۱۳۸۴/۶/۱۴ در منطقه جنوب کویر نمک در حدود ۵۰ کیلومتری شمال شرق شهر آران و بیدگل و در نزدیکی روندهای گسله‌های با راستای شمال شرقی – جنوب غربی زمینلرزه ای با بزرگای ۴/۸= ML در مقیاس محلی به وقوع پیوست. رومرکز این رویداد بر اساس لرزه نگاشت های ثبت شده در شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه در مختصات ۳۴٫۱۷ عرض شمالی و ۵۲٫۰۶ طول شرقی قرار دارد. زلزله در استانهای اصفهان ، یزد، سمنان، مرکزی، قم و تهران احساس شد به نحوی که تکانهای حاصل از آن در شمال تهران در محل پژوهشگاه کاملا محسوس بود. این رویداد در دوازده ایستگاه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه ثبت شد. ژرفای محاسبه شده اولیه ۱۴ کیلومتر براورد گردید. این زلزله پسلرزه‌های متعدی داشته است که تا ساعت ۱۹:۰۰ بزرگترین آنها بزرگائی برابر ML=2 دارد.
لازم به ذکر است که در روز شنبه ۱۳۸۴/۶/۵ نیز زلزله ای با بزرگای ML=2/5 در همین ناحیه روی داده بود که مشخصات آن در وب سایت پژوهشگاه موجود است.
تاریخچه لرزه خیزی منطقه زلزله زده (جدول ۱)، نقشه منطقه رومرکزی (شکل ۱)، شکل موج ثبت شده در شبکه باند پهن (شکل ۲) و گسلهای پهنه رو مرکزی(شکل ۳) این زلزله نیز ارائه شده است.

Aran_Bid_EQ_map1

شکل (۱): نقشه پهنه رومرکزی

wave_forms_aran

شکل (۲): نگاشت ثبت شده در شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه

map-faults-kashan

شکل (۳): گسلهای پهنه رومرکزی زلزله ۱۳۸۴/۶/۱۴

جدول (۱): فهرست لرزه خیزی منطقه مورد مطالعه در سده بیستم

Date Time(UTC) Latitude Longitude Depth MB MS ML Reference
۱/۲۳/۱۹۰۹ ۲:۴۸:۰۰ ۳۳ ۵۰ ۷٫۴ BS
۳/۲۱/۱۹۲۲ ۱۶:۵۶:۱۲ ۳۳ ۵۰ ۵٫۵ ISS
۷/۲۲/۱۹۲۷ ۲۰:۳۳:۰۸ ۳۳٫۵ ۵۴ ۴٫۷ ISS
۹/۱۸/۱۹۲۸ ۸:۰۷:۵۰ ۳۲٫۵ ۵۳ ۴٫۵ ISS
۱/۴/۱۹۳۱ ۲۰:۱۰:۴۸ ۳۲٫۵ ۵۳ ۴٫۵ ISS
۱/۱۶/۱۹۵۸ ۲:۰۴:۱۶ ۳۴ ۵۰ ۴٫۷ BCIS
۳/۲۵/۱۹۵۹ ۶:۴۱:۱۰ ۳۲٫۷ ۵۰ BCIS
۵/۲۹/۱۹۵۹ ۲۳:۴۷:۰۴ ۳۳٫۲ ۵۰٫۹۶ ۸۵ NA
۶/۲۴/۱۹۵۹ ۱۶:۰۲:۳۶ ۳۱٫۷ ۵۰٫۲ QUE
۴/۲۳/۱۹۶۰ ۶:۲۶:۱۶ ۳۱٫۵ ۵۰٫۵ USCGS
۵/۱۰/۱۹۶۰ ۲۱:۵۲:۲۵ ۳۱٫۷۵ ۵۱ STR
۹/۲۱/۱۹۶۰ ۲۳:۰۵:۰۳ ۳۱٫۸ ۵۰٫۵ ۶۵ ۴٫۵ USCGS
۱۱/۲۱/۱۹۶۱ ۱:۴۵:۰۶ ۳۲٫۵ ۵۳ BCIS
۱۱/۲۰/۱۹۶۲ ۱۱:۵۶:۰۰ ۳۱٫۹ ۵۱٫۳ SHI
۱۲/۲۱/۱۹۶۳ ۴:۵۰:۳۹ ۳۳٫۸ ۵۱٫۵ ۵۱ ۴٫۵ USCGS
۳/۲۵/۱۹۶۵ ۱۹:۵۴:۱۳ ۳۲٫۲۴ ۵۰٫۳۹ ۵۵ ۴٫۷ ISC
۵/۴/۱۹۶۵ ۵:۱۱:۵۹ ۳۲٫۲ ۵۰٫۱ ۱۰۲ ISC
۷/۲۷/۱۹۶۷ ۱:۴۰:۵۵ ۳۱٫۶۱ ۵۰٫۴ ۷۳ ۴٫۹ ISC
۱۱/۶/۱۹۶۸ ۱۷:۰۶:۰۷ ۳۱٫۸۴ ۵۰٫۷۶ ۵۱ ۴٫۶ ISC
۱۰/۵/۱۹۷۱ ۲۲:۴۵:۰۴ ۳۱٫۶ ۵۰٫۷ ۶۶ ۴٫۱ USCGS
۶/۱۵/۱۹۷۳ ۰:۱۴:۱۵ ۳۱٫۷ ۵۲ ۴٫۲ ISC
۸/۲۳/۱۹۷۳ ۱۲:۲۶:۲۶ ۳۱٫۸۷ ۵۱٫۰۱ ۴۹ ۵ ISC
۸/۲۸/۱۹۷۳ ۱۲:۲۷:۲۲ ۳۱٫۶ ۵۰٫۸ ۳۴ ۴٫۷ ISC
۳/۱۲/۱۹۷۴ ۱:۴۵:۳۵ ۳۲٫۲ ۵۰٫۲ ۳۴ ۴٫۴ USERL
۵/۴/۱۹۷۴ ۲۲:۰۸:۲۴ ۳۱٫۸ ۵۰٫۶ ۴۶ ۴٫۵ USERL
۵/۱۰/۱۹۷۴ ۱۳:۴۷:۰۲ ۳۳٫۵ ۵۳٫۵ ۶۵ ۴٫۴ USERL
۹/۱۰/۱۹۷۴ ۵:۵۰:۳۰ ۳۲٫۴ ۵۰٫۴ ۸۹ ۳٫۹ USERL
۱۱/۲۲/۱۹۷۴ ۹:۴۴:۱۷ ۳۲٫۷ ۵۰ ۵۲ ۴٫۶ USERL
۹/۲۱/۱۹۷۵ ۱۴:۱۶:۳۷ ۳۱٫۶ ۵۱٫۰۴ ۳۳ ۵٫۲ ۵ USERL
۱۰/۲۲/۱۹۷۵ ۴:۴۱:۴۳ ۳۱٫۶۴ ۵۰٫۲۲ ۹۹ ۳٫۶ USERL
۱۱/۱۳/۱۹۷۵ ۰:۵۵:۱۳ ۳۱٫۷۸ ۵۰٫۹۴ ۱۷ ۴٫۱ USERL
۱/۱۲/۱۹۷۷ ۱:۴۴:۰۴ ۳۱٫۸۳۴ ۵۰٫۴۹۱ ۶۹ USCGS
۴/۶/۱۹۷۷ ۱۳:۳۶:۳۷ ۳۱٫۹۸۳ ۵۰٫۶۸۳ ۴۱ ۵٫۵ ۵ USCGS
۴/۱۲/۱۹۷۷ ۲۳:۱۲:۰۵ ۳۱٫۹۸۱ ۵۰٫۷۴۵ ۳۳ ۴٫۹ USCGS
۵/۴/۱۹۷۷ ۲:۰۱:۲۵ ۳۱٫۷۹۱ ۵۰٫۸۶۴ ۴۶ ۴٫۸ USCGS
۶/۲۴/۱۹۷۷ ۲۳:۵۷:۰۶ ۳۱٫۷۸۷ ۵۰٫۴۱۵ ۵۳ ۴٫۵ USCGS
۱۰/۲۱/۱۹۷۷ ۱۴:۵۶:۰۶ ۳۱٫۷۸۹ ۵۰٫۸۳۴ ۳۳ ۵ USCGS
۱۰/۲۶/۱۹۷۷ ۱۷:۰۲:۵۱ ۳۱٫۵۴۹ ۵۱٫۱۷۴ ۴۸ ۴٫۷ USCGS
۴/۱۲/۱۹۷۸ ۱۶:۴۶:۲۳ ۳۱٫۸۴۵ ۵۰٫۶۲۶ ۳۴ ۴٫۸ ۵ USCGS
۷/۳/۱۹۷۸ ۱:۳۵:۲۷ ۳۱٫۵۸۷ ۵۱٫۰۵۵ ۴۴ ۴٫۴ USCGS
۱/۳/۱۹۸۰ ۲۲:۰۶:۰۷ ۳۱٫۸۷۲ ۵۰٫۳۳۹ ۳۳ ۴٫۶ USCGS
۵/۱/۱۹۸۱ ۸:۵۵:۰۴ ۳۳٫۱۱۷ ۵۳٫۹۷۴ ۳۳ ۴٫۹ USCGS
۹/۵/۱۹۸۲ ۶:۱۴:۰۷ ۳۱٫۹۲۷ ۵۰٫۳۹ ۳۳ ۴٫۷ USCGS
۸/۱۷/۱۹۸۳ ۲۱:۵۷:۲۹ ۳۱٫۸۴۹ ۵۰٫۸۸۵ ۴۷ ۴٫۹ USCGS
۶/۱/۱۹۸۴ ۱۲:۲۹:۲۷ ۳۱٫۹۵۲ ۵۰٫۵۳۶ ۳۳ ۵ USCGS
۶/۲/۱۹۸۴ ۱۵:۲۲:۳۸ ۳۱٫۵۱۵ ۵۰٫۵۲۸ ۳۳ ۴٫۴ USCGS
۶/۲/۱۹۸۴ ۱۸:۰۵:۵۸ ۳۱٫۵۴۴ ۵۰٫۵۳۲ ۳۳ ۴٫۵ USCGS
۷/۳۱/۱۹۸۴ ۲:۳۱:۵۶ ۳۱٫۶۲۶ ۵۱٫۰۵۶ ۳۳ ۴٫۳ USCGS
۳/۲۸/۱۹۸۵ ۰:۲۵:۵۴ ۳۲٫۳۷ ۵۰٫۳۱ ۶۶ ۴٫۵ USCGS
۵/۱۷/۱۹۸۶ ۳:۲۴:۳۱ ۳۱٫۹۲۵ ۵۰٫۸۶۴ ۷۸ ۴٫۷ USCGS
۶/۲/۱۹۸۶ ۱۹:۰۴:۰۰ ۳۲٫۰۵۴ ۵۰٫۲۱۴ ۵۸ ۴٫۸ USCGS
۱/۲۰/۱۹۸۷ ۶:۲۲:۲۶ ۳۱٫۹۷۵ ۵۰٫۷۴۳ ۳۳ ۴٫۶ USCGS
۳/۲۷/۱۹۸۷ ۱۴:۳۰:۳۲ ۳۲٫۴۲۹ ۵۱٫۳۱۵ ۳۳ ۴٫۴ USCGS
۳/۱/۱۹۸۸ ۱:۰۲:۰۲ ۳۴٫۴۸۶ ۵۰٫۸۱۸ ۱۵ ۴٫۳ USCGS
۸/۱۴/۱۹۸۸ ۳:۱۴:۱۹ ۳۱٫۷۴ ۵۰٫۴۱ ۳۳ ۴٫۳ USCGS
۱۲/۳/۱۹۸۸ ۱۸:۴۰:۵۴ ۳۴٫۴۹۵ ۵۳٫۰۸۹ ۳۳ ۴٫۷ USCGS
۳/۱۵/۱۹۸۹ ۱۹:۲۶:۴۵ ۳۱٫۸۴۴ ۵۰٫۵۹۶ ۷۰ ۴٫۶ USCGS
۶/۳/۱۹۸۹ ۰:۲۳:۴۱ ۳۱٫۷۴ ۵۰٫۸۲۳ ۳۶ ۴٫۸ ۳ USCGS
۱۱/۲۵/۱۹۸۹ ۱۶:۰۰:۳۶ ۳۱٫۸۱۶ ۵۳٫۴۶۷ ۳۳ ۴٫۲ USCGS
۴/۲۲/۱۹۹۰ ۱:۳۴:۰۶ ۳۴٫۴۹ ۵۱٫۳۴ ۱۰ USCGS
۳/۱۰/۱۹۹۱ ۰:۵۳:۴۷ ۳۱٫۸۰۴ ۵۰٫۱۸۴ ۳۷ ۴٫۷ ۳ USCGS
۹/۳۰/۱۹۹۱ ۱۰:۳۶:۲۰ ۳۲٫۱۰۴ ۵۰٫۴۵۶ ۳۳ USCGS
۹/۳۰/۱۹۹۱ ۱۹:۲۴:۰۴ ۳۱٫۷۸۲ ۵۰٫۲۴ ۳۳ USCGS
۱۰/۲۰/۱۹۹۱ ۱۷:۰۱:۰۶ ۳۱٫۶۹ ۵۰٫۱۳۸ ۳۳ USCGS
۳/۴/۱۹۹۲ ۱۱:۵۷:۵۳ ۳۱٫۷۲۶ ۵۰٫۷۷۸ ۱۸ ۴٫۹ ۴ USCGS
۵/۲۳/۱۹۹۲ ۱:۵۳:۱۱ ۳۲٫۱۷۷ ۵۰٫۲۲۹ ۳۳ ۳٫۹ USCGS
۳/۱۶/۱۹۹۴ ۲:۰۲:۱۳ ۳۱٫۹۷۶ ۵۰٫۳۳۳ ۷۳ ۴٫۱ USGS
۳/۸/۱۹۹۵ ۷:۵۸:۰۱ ۳۱٫۶۱ ۵۰٫۴۹ ۳۳ ۴٫۳ USGS
۱۱/۱۵/۱۹۹۵ ۴:۴۰:۱۸ ۳۱٫۸۱ ۵۲٫۱۹ ۳۳ ۴٫۴ USGS
۱۲/۲/۱۹۹۵ ۱۹:۳۱:۲۸ ۳۲٫۴۷ ۵۰٫۵۷ ۵۰ ۴ USGS
۱/۳۱/۱۹۹۶ ۲۰:۴۳:۳۴ ۳۱٫۸۶ ۵۰٫۳۹ ۶۵ ۴٫۸ USGS
۱۱/۸/۱۹۹۶ ۵:۰۵:۱۸ ۳۱٫۵۹ ۵۰٫۳ ۳۳ ۴٫۵ USGS
۱۱/۲۴/۱۹۹۶ ۱۲:۳۵:۴۸ ۳۱٫۵۴ ۵۰٫۴۵ ۳۳ ۴٫۴ USGS
۱۲/۹/۱۹۹۶ ۲:۳۳:۱۴ ۳۱٫۸۳ ۵۰٫۶۶ ۱۰۸ ۴٫۳ USGS
۶/۱۵/۱۹۹۸ ۱:۱۴:۳۵ ۳۱٫۷۱ ۵۰٫۸۳ ۳۱ ۴٫۹ ۴ USGS
۹/۱۳/۱۹۹۹ ۲۳:۳۲:۰۷ ۳۱٫۹۲ ۵۰٫۵۹ ۳۳ ۴٫۸ USGS
۳/۱۲/۲۰۰۰ ۱۲:۱۴:۵۰ ۳۱٫۸۲ ۵۰٫۰۳ ۳۳ ۴٫۵ USGS
۵/۱۲/۲۰۰۰ ۲۲:۲۹:۰۵ ۳۴٫۲۳ ۵۱٫۷۹ ۱۰ ۳٫۳ IIEES
۶/۲۴/۲۰۰۰ ۰:۵۵:۴۳ ۳۱٫۶۸ ۵۱٫۰۳ ۳۳ ۴٫۴ NEIC
۴/۳۰/۲۰۰۱ ۵:۳۱:۳۶ ۳۳٫۶۵ ۵۳٫۵۵ ۳۳ ۴ IIEES
۴/۳۰/۲۰۰۱ ۱۴:۲۶:۲۹ ۳۳٫۶۸ ۵۳٫۹۶ ۲۸ ۳ IIEES
۵/۲۵/۲۰۰۱ ۲:۵۲:۲۵ ۳۳٫۶ ۵۰٫۱۶ ۳۳ ۳٫۶ IIEES
۷/۱۷/۲۰۰۱ ۱۴:۱۲:۰۷ ۳۱٫۶۹ ۵۱٫۲۷ ۲۴ ۳ IIEES
۷/۲۴/۲۰۰۱ ۲۰:۴۵:۴۳ ۳۴٫۴۴ ۵۱٫۱ ۱۳ ۳ IIEES
۸/۱۲/۲۰۰۱ ۲۰:۰۴:۵۷ ۳۴٫۳۷ ۵۰٫۸۸ ۱۵ ۳ IIEES
۸/۲۹/۲۰۰۱ ۰:۳۰:۳۴ ۳۲٫۴۴ ۵۰٫۲۷ ۴۲ ۳ IIEES
۲/۱۹/۲۰۰۲ ۱۷:۱۵:۰۵ ۳۳٫۲۱ ۵۳٫۵۷ ۳۳ ۳٫۷ IDC
۳/۲۹/۲۰۰۲ ۴:۲۴:۱۸ ۳۲٫۳۶ ۵۳٫۷۱ ۳۳ ۳٫۹ IDC
۷/۳/۲۰۰۲ ۲۰:۲۸:۰۸ ۳۱٫۸ ۵۰٫۸۹ ۳۳ ۴٫۲ IDC
۷/۸/۲۰۰۲ ۵:۴۲:۳۲ ۳۱٫۸۶ ۵۰٫۶۳ ۳۳ ۴٫۷ NEIC
۱/۱۸/۲۰۰۴ ۲۳:۲۳:۴۳ ۳۲٫۰۵ ۵۱٫۵ ۱۵ ۴ IIEES
۱/۲۸/۲۰۰۴ ۱:۴۲:۲۱ ۳۲٫۰۸ ۵۲٫۲۱ ۱۵ ۳ IIEES
۲/۶/۲۰۰۴ ۱۹:۳۵:۰۰ ۳۲٫۰۱ ۵۲٫۲ ۳۳ ۴ IIEES
۶/۱۹/۲۰۰۴ ۲۳:۰۶:۱۵ ۳۳٫۴۷ ۵۲٫۲۲ ۱۲ ۲ IIEES
۷/۷/۲۰۰۴ ۹:۰۶:۵۴ ۳۴٫۲۸ ۵۱٫۴۳ ۱۵ ۲ IIEES
۹/۱/۲۰۰۴ ۲۰:۰۱:۰۰ ۳۱٫۸۵ ۵۱٫۱۶ ۳۳ ۳ IIEES
۹/۸/۲۰۰۴ ۲۲:۱۹:۳۷ ۳۱٫۷۱ ۵۱٫۱۳ ۱۵ ۳ IIEES
۹/۱۴/۲۰۰۴ ۱۲:۳۰:۲۰ ۳۳٫۴ ۵۱٫۰۴ ۱۰ ۲ IIEES
۱۰/۹/۲۰۰۴ ۱۴:۴۸:۳۵ ۳۱٫۶۸ ۵۱٫۰۸ ۱۵ ۳ IIEES
۱۰/۲۳/۲۰۰۴ ۱۸:۱۶:۴۶ ۳۲٫۵۴ ۵۰٫۰۳ ۱۰ ۳ IIEES
۱۱/۱۸/۲۰۰۴ ۱:۰۳:۳۹ ۳۱٫۶۹ ۵۰٫۸۷ ۱۸ ۳ IIEES
۱۲/۵/۲۰۰۴ ۶:۴۴:۲۴ ۳۴٫۴۹ ۵۳٫۴۲ ۱۴ ۲ IIEES
۱۲/۷/۲۰۰۴ ۱۴:۵۹:۰۸ ۳۲٫۷۳ ۵۰٫۰۴ ۱۴ ۳ IIEES
۱۲/۱۲/۲۰۰۴ ۱۳:۲۳:۲۳ ۳۴٫۱۱ ۵۱٫۷۹ ۱۵ ۲ IIEES
۱/۶/۲۰۰۵ ۲:۵۲:۲۶ ۳۲٫۶۷ ۵۰٫۰۸ ۱۴ ۲ IIEES
۱/۶/۲۰۰۵ ۱۰:۰۴:۰۱ ۳۴٫۰۷ ۵۲٫۲ ۱۵ ۳ IIEES
۱/۱۲/۲۰۰۵ ۱۲:۲۷:۰۸ ۳۴٫۳۲ ۵۱٫۲ ۸ ۲ IIEES
۱/۲۱/۲۰۰۵ ۹:۴۷:۱۳ ۳۲٫۱۹ ۵۲٫۲۱ ۱۴ ۲ IIEES
۱/۲۴/۲۰۰۵ ۹:۵۷:۲۸ ۳۱٫۵۸ ۵۱٫۱۹ ۱۴ ۳ IIEES
۲/۹/۲۰۰۵ ۱۷:۳۷:۳۶ ۳۴٫۲۹ ۵۱٫۰۸ ۱۸ ۲ IIEES
۲/۲۵/۲۰۰۵ ۲۰:۱۴:۲۵ ۳۴٫۲۳ ۵۳٫۲۵ ۱۵ ۳ IIEES
۳/۷/۲۰۰۵ ۴:۰۱:۳۶ ۳۱٫۸۱ ۵۱٫۱۹ ۱۴ ۳ IIEES
۳/۷/۲۰۰۵ ۴:۲۳:۰۷ ۳۱٫۸۱ ۵۱٫۲۱ ۱۴ ۳ IIEES
۳/۱۶/۲۰۰۵ ۱۹:۰۳:۵۴ ۳۱٫۸۵ ۵۰٫۱۷ ۱۴ ۲ IIEES
۳/۲۱/۲۰۰۵ ۱۱:۲۴:۲۳ ۳۲٫۱۷ ۵۰٫۲۵ ۱۴ ۳ IIEES
۳/۲۱/۲۰۰۵ ۱۱:۲۸:۰۷ ۳۲٫۲۴ ۵۰٫۱۹ ۱۴ ۲ IIEES
۳/۲۲/۲۰۰۵ ۳:۵۱:۵۰ ۳۱٫۶۶ ۵۰٫۱۴ ۱۸ ۳ IIEES
۳/۲۷/۲۰۰۵ ۹:۵۳:۰۳ ۳۱٫۵۲ ۵۱٫۳ ۱۸ ۳ IIEES
۴/۱۰/۲۰۰۵ ۲:۰۵:۳۸ ۳۱٫۶۹ ۵۱٫۰۷ ۱۴ ۳ IIEES
۴/۱۰/۲۰۰۵ ۱۷:۳۳:۰۱ ۳۴٫۴۶ ۵۱٫۱ ۱۴ ۳ IIEES
۴/۱۵/۲۰۰۵ ۶:۵۳:۲۳ ۳۱٫۹۴ ۵۰٫۹۱ ۱۴ ۳ IIEES
۴/۲۶/۲۰۰۵ ۲۳:۴۱:۱۰ ۳۱٫۵۱ ۵۰٫۲۴ ۱۵ ۳ IIEES
۴/۲۹/۲۰۰۵ ۱۹:۳۷:۱۹ ۳۱٫۵۱ ۵۰٫۲۶ ۱۴ ۲ IIEES
۵/۹/۲۰۰۵ ۱۲:۴۵:۳۹ ۳۱٫۶۵ ۵۰٫۳۸ ۱۸ ۳ IIEES
۵/۹/۲۰۰۵ ۱۶:۵۴:۳۵ ۳۱٫۷۵ ۵۰٫۳۴ ۱۵ ۲ IIEES
۵/۱۸/۲۰۰۵ ۱۸:۱۵:۲۸ ۳۱٫۹۵ ۵۰٫۰۹ ۱۴ ۲ IIEES
۵/۲۴/۲۰۰۵ ۱۷:۱۵:۵۰ ۳۳٫۸۸ ۵۳٫۸۲ ۱۸ ۳ IIEES
۵/۲۶/۲۰۰۵ ۹:۰۶:۴۸ ۳۲٫۵۲ ۵۰٫۰۵ ۱۵ ۳ IIEES
۶/۱۱/۲۰۰۵ ۱۷:۲۳:۲۷ ۳۲٫۰۲ ۵۲٫۱۴ ۱۴ ۳ IIEES
۶/۱۵/۲۰۰۵ ۲۰:۳۳:۰۹ ۳۱٫۵۳ ۵۰٫۳۲ ۱۴ ۳ IIEES
۶/۱۷/۲۰۰۵ ۱:۱۷:۰۵ ۳۱٫۷۹ ۵۰٫۲۸ ۱۴ ۲ IIEES
۶/۲۸/۲۰۰۵ ۱۲:۰۰:۲۶ ۳۱٫۵۴ ۵۱٫۲۱ ۱۴ ۳ IIEES
۷/۱/۲۰۰۵ ۱۳:۲۵:۴۶ ۳۱٫۸۲ ۵۰٫۷۷ ۳۵ ۲ IIEES
۷/۲۲/۲۰۰۵ ۶:۵۸:۰۸ ۳۱٫۵۱ ۵۰٫۳۱ ۱۸ ۴ IIEES
۷/۳۰/۲۰۰۵ ۰:۱۷:۰۱ ۳۱٫۷۸ ۵۰٫۱۸ ۱۴ ۲ IIEES
۸/۲۷/۲۰۰۵ ۲۲:۱۰:۳۴ ۳۴٫۱۶ ۵۱٫۷۷ ۱۴ ۲ IIEES
۹/۵/۲۰۰۵ ۹:۳۰:۱۸ ۳۴٫۱۷ ۵۲٫۰۶ ۱۴ ۴ IIEES