حدود ۱۴ روز پس از زلزله های دوگانه روز ۲۱ مردادماه اهر- ورزقان، روند کاهشی بزرگای پسلرزه ها کاملاً مشهود است.
مدیر شکه ملی باند پهن کشور ضمن اعلام مطلب فوق افزود: در فاصله دو تا پنج روز از وقوع زمین لرزه های اصلی، چندین پسلرزه بزرگ حتی تا بزرگای ۵ هم به ثبت رسیده است؛ بطوریکه حتی بین دو زلزله اصلی که به فاصله ۱۱ دقیقه از هم بوقوع پیوستند، حداقل سه پسلرزه وجود داشت.
دکتر انوشیروان انصاری در کارگاه روز زلزله و ایمنی، پنجم دی ماه، به تشریح حادثه های اصلی و پسلرزه های زلزله های اهز- ورزقان پرداخته و خاطرنشان کرد: اطلاعات لرزه ای این زمین لرزه ها از ایستگاه های لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه در ماکو، گرمی، زنجان و کمی دورتر در فاصله ۳۰۰ کیلومتری جنوب کانون زلزله از ایستگاه سنندج دریافت شده اند