Avaj6

رکوردهای ثبت شده در ایستگاههای مختلف لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

Insn

رکوردهای ثبت شده در ایستگاههای مختلف لرزه نگاری باند پهن دانشگاه فردوسی مشهد

Keqc

شتابنگاشتهای زلزله آوج ثبت شده در سطح شهر تهران

acc2

PGA(m/s2)
Station Component
۰٫۰۷ JAM NS
۰٫۱۴ TAP NS
۰٫۰۹ ABM EW