890815_1_intensity

نقشه های لرزش زمین برای زمین لرزه ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۹ هجری شمسی، درود

نقشه های لرزش (ShakeMap) منتشر شده در این وب سایت، تنها برای مقاصد پژوهشی مشخص شده اند وتنها برآورد اولیه از لرزش زمین است. این نقشه ‌ها با استفاده از داده‌ های لرزه ‌ای ایستگاه ها تعیین شده ‌اند و در صورت دسترسی به داده ‌های بیشتر بروزرسانی می شوند.

 نقشه شدت دستگاهی

890815_1_intensity

نقشه حداکثر شتاب زمین

890815_2_pga

 نقشه حداکثر سرعت زمین

890815_3_pgv

نقشه ‌ها ارزش رسمی ندارد و مسئولیت استفاده نادرست از اطلاعات بر عهده پژوهشگاه زلزله ‌شناسی و مهندسی زلزله نمی ‌باشد.