و ۲۰ مهر/ دوره ” آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه‌ای و ارتقای عملکرد در پل‌ها ” برگزار می شودб

دوره ” آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه‌ای و ارتقای عملکرد در پل‌ها ” طی روزهای ۱۹ و ۲۰ مهرماه سال جاری در پژوهشگاه برگزار می شود.
در این دوره دو روزه که توسط پژوهشکده مهندسی سازه و با همکاری گروه آموزش های تخصصی کوتاه مدت برگزار می شود مباحثی چون: خسارات ناشی از زلزله، برآورد شکنندگی، خسارت‌پذیری و ریسک لرزه‌ای سازه پل، عوامل تأثیر‌گذار بر عملکرد پل‌ها و ریسک بهره‌برداری از آنها در شبکه، آسیب‌پذیری پل‌ها در برابر زلزله و مبانی طراحی لرزه‌ای براساس عملکرد، اندرکنش دینامیکی سازه و وسیله نقلیه، پایش سلامت و شناسایی دینامیکی پل‌ها، روش‌های نوین در کنترل لرزه‌ای پل‌ها و بازدید از مرکز ملی شبکه لرزه¬نگاری باند پهن ایران توسط اساتید و اعضای هیات علمی این پژوهشکده ارایه می شوند.
قابل ذکر است که طی برگزاری دوره مذکور شرکت کنندگان از آزمایشگاه های مهندسی سازه و مهندسی ژئوتکنیک نیز بازدید کرده و در پایان دوره، گواهی شرکت در دوره دریافت خواهند کرد.