گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۱۰/۱۹، جنوب غرب (شمال جزیره کیش)- استان هرمزگان