ارایه گزارش شناسایی زمینلرزه ۲۰-۱-۹۲ شُنبه، استان بوشهر ، یکشنبه ۱-۲-۹۲ ساعت ۱۳:۳۰

ارایه گزارش شناسایی زمینلرزه ۲۰-۱-۹۲ شنبه، استان بوشهر
زمان: یکشنبه ۱-۲-۹۲ ساعت ۱۳:۳۰
مکان: سالن همایش پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
ارائه کنندگان: دکتر مهدی زارع، دکتر مرتضی بسطامی، دکتر انوشیروان انصاری، آقای فرخ پارسی زاده، دکتر محمد داوودی، دکتر فرزاد یمینی فرد.