گزارش نصب شبکه موقت لرزه نگاری در منطقه زلزله زده آوج توسط پژوهشکده زلزله شناسی

گزارش مقدماتی گروه شناسایی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (۸۱/۴/۱) چنگوره (آوج) (Mw=6.4)