بررسی لرزه خیزی اسفند ۸۳ تا اردیبهشت ۸۴ شرق زرند

گزارش مقدماتی گروه شناسائی پژوهشگاه از زلزله ۸۳/۱۲/۴ داهوئیه

گزارش فوری و مقدماتی زمین‌لرزه ۴ اسفند ۱۳۸۳ شرق- جنوب شرق زرند کرمان (حت کن- داهوئیه)