گزارش زمین لرزه های ۱۳۸۶/۸/۲۸ جنوب خاوری یاسوج و ۱۳۸۶/۸/۲۹ شمال خاوری باغ ملک

گزارش زمین لرزه ۱۳۸۶/۸/۲۸ جنوب خاوری گرمسار(بخش آرادان، شمال دشت کویر)

گزارش زمین لرزه ۱۳۸۶/۸/۲۷ جنوب باختری کهنوج (فاریاب)