پسلرزه‌های زلزله ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم تعیین مکان شده

 پس لرزه‌های زلزله بم تعیین مکان شده
امیر منصور فرهبد
مهدی حیدری
محسن دزواره

مانیا صبوری

موقعیت زمین لرزه اصلی، پسلرزه‌های ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری باندپهن کشور

DATE TIME LAT-N LONG-E DEPTH mb Ms ML REGION
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۱:۵۶:۵۶٫۱ ۲۹٫۰۸ ۵۸٫۳۸ ۱۳٫۲ ۶٫۵ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۲:۳۴:۲۰٫۳ ۲۸٫۹۸ ۵۸٫۳۳ ۱۵٫۰ ۳٫۸ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۳:۰۶:۱۶٫۰ ۲۸٫۹۱ ۵۸٫۳۲ ۱۵٫۰ ۵٫۱ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۳:۲۱:۰۸٫۷ ۲۸٫۴۰ ۵۸٫۴۷ ۱۵٫۰ ۳٫۹ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۳:۳۱:۲۱٫۶ ۲۸٫۳۶ ۵۸٫۳۶ ۱۵٫۰ ۳٫۴ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۳:۳۷:۳۷٫۸ ۲۸٫۹۱ ۵۸٫۱۹ ۱۵٫۰ ۳٫۶ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۳:۵۳:۲۹٫۷ ۲۸٫۹۰ ۵۸٫۴۲ ۱۵٫۰ ۴٫۶ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۴:۲۵:۵۱٫۷ ۲۹٫۰۳ ۵۸٫۲۷ ۱۵٫۰ ۳٫۶ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۴:۵۱:۴۴٫۵ ۲۸٫۹۰ ۵۸٫۳۷ ۱۵٫۰ ۳٫۷ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۹:۱۶:۴۱٫۶ ۲۹٫۰۳ ۵۸٫۲۳ ۱۵٫۰ ۳٫۸ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۹:۲۲:۲۹٫۰ ۲۹٫۰۰ ۵۸٫۲۲ ۱۵٫۰ ۲٫۸ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۹:۲۵:۳۹٫۰ ۲۹٫۰۱ ۵۸٫۲۸ ۱۵٫۰ ۳٫۰ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۹:۳۷:۲۸٫۴ ۲۸٫۹۷ ۵۸٫۲۴ ۱۵٫۰ ۲٫۷ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۰۹:۴۲:۴۸٫۵ ۲۸٫۸۴ ۵۸٫۱۱ ۱۵٫۰ ۳٫۲ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۱۰:۰۰:۰۳٫۸ ۲۸٫۹۷ ۵۸٫۱۷ ۱۵٫۰ ۳٫۶ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۶ ۱۴:۰۸:۱۷٫۰ ۲۸٫۵۶ ۵۸٫۳۲ ۱۲٫۰ ۴٫۰ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۷ ۰۴:۴۵:۴۷٫۶ ۲۸٫۶۵ ۵۸٫۳۴ ۱۵٫۰ ۳٫۵ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۷ ۰۵:۴۲:۰۹٫۶ ۲۸٫۸۵ ۵۸٫۲۷ ۱۵٫۰ ۳٫۷ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۷ ۰۶:۲۶:۳۵٫۱ ۲۸٫۹۴ ۵۸٫۳۱ ۱۵٫۰ ۲٫۸ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۷ ۰۸:۰۳:۱۶٫۰ ۲۸٫۶۵ ۵۸٫۲۲ ۱۵٫۰ ۳٫۲ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۷ ۰۸:۱۰:۳۱٫۲ ۲۹٫۳۸ ۵۸٫۰۳ ۱۵٫۰ ۲٫۹ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۷ ۰۹:۱۰:۱۹٫۸ ۲۸٫۳۹ ۵۸٫۴۹ ۱۵٫۰ ۳٫۰ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۷ ۱۰:۴۸:۳۶٫۴ ۲۸٫۵۰ ۵۸٫۳۷ ۱۵٫۰ ۲٫۷ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۷ ۱۴:۱۰:۵۵٫۲ ۲۹٫۰۵ ۵۸٫۱۰ ۱۵٫۰ ۲٫۶ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۷ ۱۵:۱۳:۳۱٫۱ ۲۹٫۳۲ ۵۸٫۰۸ ۱۵٫۰ ۲٫۷ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۸ ۰۸:۵۱:۵۸٫۹ ۲۹٫۰۹ ۵۸٫۱۹ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۸ ۰۹:۲۵:۲۷٫۷ ۲۸٫۸۱ ۵۸٫۳۸ ۱۵٫۰ ۳٫۶ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۸ ۱۰:۱۵:۳۱٫۵ ۲۸٫۹۶ ۵۸٫۴۱ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۸ ۱۱:۵۲:۲۵٫۶ ۲۸٫۸۴ ۵۸٫۴۰ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۸ ۱۹:۰۰:۳۵٫۰ ۲۸٫۹۸ ۵۸٫۳۷ ۱۵٫۰ ۲٫۴ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۸ ۱۹:۳۴:۱۱٫۶ ۲۹٫۱۹ ۵۸٫۳۵ ۱۵٫۰ ۲٫۳ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۸ ۲۰:۴۴:۰۳٫۰ ۲۸٫۲۱ ۵۸٫۵۲ ۱۵٫۰ ۲٫۴ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۸ ۲۰:۵۳:۱۱٫۳ ۲۸٫۳۴ ۵۸٫۳۷ ۱۵٫۰ ۲٫۴ BAM
۲۰۳۳/۱۲/۲۸ ۲۳:۱۸:۲۲٫۰ ۲۹٫۳۱ ۵۸٫۳۲ ۱۵٫۰ ۲٫۶ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۰۴:۲۰:۳۳٫۷ ۲۹٫۲۱ ۵۸٫۱۲ ۱۵٫۰ ۲٫۴ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۰۶:۴۵:۴۹٫۹ ۲۸٫۶۱ ۵۸٫۶۱ ۱۵٫۰ ۲٫۸ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۰۷:۰۱:۲۲٫۷ ۲۸٫۸۳ ۵۸٫۴۵ ۱۵٫۰ ۳٫۱ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۰۹:۳۲:۵۱٫۰ ۲۹٫۳۷ ۵۸٫۱۳ ۱۵٫۰ ۲٫۶ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۸ ۱۴:۵۶:۳۸٫۶ ۲۸٫۴۷ ۵۸٫۴۸ ۱۵٫۰ ۳٫۵ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۱۳:۰۲:۰۵٫۲ ۲۹٫۲۱ ۵۸٫۳۶ ۱۵٫۰ ۲٫۷ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۱۳:۳۳:۵۱٫۲ ۲۸٫۸۰ ۵۸٫۲۶ ۱۵٫۰ ۲٫۴ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۱۳:۴۹:۱۱٫۵ ۲۹٫۰۳ ۵۸٫۲۳ ۱۵٫۰ ۲٫۳ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۱۴:۴۵:۲۴٫۲ ۲۹٫۳۶ ۵۸٫۱۹ ۱۵٫۰ ۲٫۳ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۱۶:۵۲:۰۶٫۰ ۲۹٫۵۰ ۵۸٫۴۴ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۱۷:۳۷:۴۲٫۳ ۲۸٫۲۳ ۵۸٫۶۲ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۱۳:۰۲:۰۵٫۲ ۲۹٫۲۱ ۵۸٫۳۶ ۱۵٫۰ ۲٫۷ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۱۸:۴۲:۱۴٫۹ ۲۹٫۳۸ ۵۸٫۱۸ ۱۵٫۰ ۲٫۳ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۱۹:۱۵:۱۴٫۱ ۲۹٫۱۰ ۵۸٫۳۲ ۱۵٫۰ ۲٫۶ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۲۰:۰۳:۲۷٫۲ ۲۸٫۵۰ ۵۸٫۴۷ ۱۵٫۰ ۲٫۷ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ۲۲:۵۰:۱۷٫۵ ۲۸٫۷۹ ۵۸٫۱۲ ۱۵٫۰ ۲٫۶ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۰ ۰۰:۵۳:۳۳٫۹ ۲۹٫۴۱ ۵۸٫۱۷ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۰ ۰۷:۲۸:۰۸٫۰ ۲۹٫۲۱ ۵۸٫۲۴ ۱۵٫۰ ۲٫۳ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۰ ۱۱:۴۱:۵۶٫۲ ۲۹٫۲۲ ۵۸٫۲۳ ۱۵٫۰ ۲٫۴ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۰ ۱۲:۱۵:۳۵٫۹ ۲۹٫۰۴ ۵۸٫۱۷ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۰ ۱۲:۳۵:۲۲٫۲ ۲۹٫۲۴ ۵۸٫۱۸ ۱۵٫۰ ۲٫۶ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۰ ۱۳:۳۲:۱۸٫۹ ۲۹٫۱۹ ۵۸٫۲۶ ۱۵٫۰ ۲٫۲ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۰ ۱۴:۲۳:۱۲٫۳ ۲۹٫۰۸ ۵۸٫۳۴ ۱۵٫۰ ۲٫۲ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۰ ۲۰:۰۰:۲۹٫۳ ۲۸٫۹۴ ۵۸٫۲۸ ۱۵٫۰ ۲٫۹ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۰ ۲۲:۲۰:۵۴٫۶ ۲۸٫۴۸ ۵۸٫۶۶ ۱۵٫۰ ۲٫۶ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۱ ۰۳:۱۴:۰۵٫۷ ۲۹٫۰۹ ۵۸٫۱۳ ۱۵٫۰ ۲٫۴ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۱ ۰۷:۳۵:۵۴٫۵ ۲۸٫۶۱ ۵۸٫۴۲ ۱۵٫۰ ۳٫۲ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۱ ۱۱:۴۶:۲۱٫۶ ۲۹٫۳۱ ۵۸٫۳۰ ۱۵٫۰ ۲٫۴ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۱ ۱۳:۳۰:۵۸٫۶ ۲۹٫۲۳ ۵۸٫۲۷ ۱۵٫۰ ۲٫۱ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۱ ۱۳:۴۳:۴۴٫۳ ۲۹٫۱۷ ۵۸٫۱۹ ۱۵٫۰ ۲٫۶ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۱ ۱۵:۳۸:۰۱٫۰ ۲۸٫۹۷ ۵۸٫۲۶ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM
۲۰۰۳/۱۲/۳۱ ۱۸:۴۹:۴۳٫۷ ۲۹٫۱۰ ۵۸٫۲۹ ۱۵٫۰ ۳٫۰ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۱ ۰۵:۱۷:۰۷٫۱ ۲۸٫۶۹ ۵۸٫۵۷ ۱۵٫۰ ۲٫۳ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۱ ۰۸:۰۰:۳۰٫۲ ۲۹٫۱۱ ۵۸٫۲۴ ۱۵٫۰ ۲٫۳ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۱ ۰۹:۱۴:۱۳٫۰ ۲۹٫۴۶ ۵۸٫۲۴ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۱ ۱۰:۴۵:۵۲٫۰ ۲۹٫۲۶ ۵۸٫۲۹ ۱۵٫۰ ۳٫۲ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۱ ۱۲:۱۰:۴۷٫۰ ۲۸٫۵۶ ۵۸٫۵۶ ۱۵٫۰ ۲٫۴ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۱ ۱۳:۴۵:۱۷٫۳ ۲۹٫۱۸ ۵۸٫۱۷ ۱۵٫۰ ۳٫۴ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۱ ۱۴:۳۱:۲۸٫۳ ۲۸٫۷۰ ۵۸٫۴۳ ۱۵٫۰ ۲٫۳ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۲ ۰۶:۱۲:۱۲٫۱ ۲۸٫۹۳ ۵۸٫۴۳ ۱۵٫۰ ۲٫۳ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۲ ۰۹:۴۹:۴۸٫۲ ۲۹٫۲۵ ۵۸٫۱۶ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۲ ۱۳:۳۰:۵۹٫۲ ۲۸٫۹۰ ۵۸٫۱۷ ۱۵٫۰ ۲٫۷ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۲ ۱۸:۲۱:۲۰٫۹ ۲۸٫۴۱ ۵۸٫۵۱ ۱۵٫۰ ۳٫۳ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۳ ۰۰:۳۹:۳۴٫۲ ۲۸٫۹۰ ۵۸٫۴۰ ۱۵٫۰ ۲٫۳ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۳ ۰۴:۲۹:۰۹٫۹ ۲۸٫۹۲ ۵۸٫۱۹ ۱۵٫۰ ۲٫۴ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۳ ۱۳:۴۸:۰۱٫۵ ۲۹٫۴۶ ۵۸٫۱۷ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۳ ۱۹:۵۰:۲۴٫۵ ۲۹٫۱۸ ۵۸٫۲۰ ۱۵٫۰ ۳٫۰ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۳ ۲۲:۴۰:۲۸٫۴ ۲۸٫۸۵ ۵۸٫۳۵ ۱۵٫۰ ۲٫۶ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۴ ۱۸:۲۹:۲۳٫۷ ۲۸٫۹۶ ۵۸٫۳۰ ۱۵٫۰ ۳٫۶ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۴ ۲۰:۴۳:۱۶٫۳ ۲۸٫۸۱ ۵۸٫۲۶ ۱۵٫۰ ۳٫۱ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۵ ۰۶:۰۲:۰۲٫۵ ۲۹٫۱۰ ۵۸٫۲۹ ۱۵٫۰ ۲٫۷ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۵ ۱۱:۴۲:۵۶٫۹ ۲۸٫۷۴ ۵۸٫۱۵ ۱۵٫۰ ۲٫۳ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۵ ۱۸:۳۴:۵۲٫۶ ۲۹٫۳۹ ۵۴٫۳۴ ۱۵٫۰ ۲٫۷ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۵ ۲۰:۴۱:۳۶٫۸ ۲۸٫۷۸ ۵۸٫۲۸ ۱۵٫۰ ۲٫۶ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۶ ۰۱:۰۰:۲۸٫۴ ۲۸٫۸۳ ۵۸٫۳۰ ۱۵٫۰ ۲٫۱ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۶ ۱۷:۴۹:۴۴٫۲ ۲۹٫۳۵ ۵۸٫۲۴ ۱۵٫۰ ۲٫۶ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۷ ۱۱:۱۵:۵۳٫۰ ۲۹٫۱۶ ۵۸٫۲۹ ۱۵٫۰ ۲٫۷ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۰۹ ۰۲:۵۱:۲۸٫۹ ۲۹٫۲۳ ۵۸٫۲۶ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۱۰ ۱۲:۵۸:۰۴٫۶ ۲۸٫۷۰ ۵۸٫۴۵ ۱۵٫۰ ۲٫۸ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۱۱ ۰۵:۰۶:۱۷٫۳ ۲۹٫۱۴ ۵۸٫۲۹ ۱۵٫۰ ۳٫۶ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۱۲ ۰۵:۱۰:۲۴٫۵ ۲۹٫۲۰ ۵۸٫۲۳ ۱۵٫۰ ۲٫۴

BAM

۲۰۰۴/۰۱/۱۲ ۲۱:۰۷:۲۰٫۵ ۲۹٫۰۳ ۵۸٫۳۱ ۱۵٫۰ ۲٫۳ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۱۳ ۰۰:۱۳:۵۱٫۶ ۲۹٫۲۰ ۵۸٫۱۲ ۱۵٫۰ ۲٫۳ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۱۳ ۰۱:۳۶:۵۹٫۷ ۲۹٫۰۳ ۵۸٫۱۰ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM

۲۰۰۴/۰۱/۱۳

۰۶:۴۵:۵۲٫۰ ۲۹٫۳۴ ۵۸٫۳۹ ۱۵٫۰ ۲٫۵ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۱۴ ۰۲:۱۸:۰۷٫۰ ۲۸٫۶۶ ۵۸٫۴۱ ۱۵٫۰ ۳٫۲

BAM

۲۰۰۴/۰۱/۱۴ ۱۲:۳۴:۲۱٫۶ ۲۹٫۲۵ ۵۸٫۲۶ ۱۵٫۰ ۲٫۴

BAM

۲۰۰۴/۰۱/۱۴ ۲۱:۵۰:۰۵٫۲ ۲۹٫۱۳ ۵۸٫۲۹ ۱۵٫۰ ۲٫۴ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۱۶ ۰۴:۰۸:۱۰٫۰ ۲۸٫۴۸ ۵۸٫۴۴ ۱۵٫۰ ۲٫۷ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۱۶ ۰۶:۵۰:۱۴٫۰ ۲۹٫۲۳ ۵۸٫۳۰ ۱۵٫۰ ۲٫۲ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۱۶ ۰۶:۵۳:۲۷٫۹ ۲۸٫۸۷ ۵۸٫۴۵ ۱۵٫۰ ۲٫۴ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۱۷ ۰۲:۵۴:۰۴٫۰ ۲۹٫۱۱ ۵۸٫۱۵ ۱۵٫۰ ۲٫۴ BAM

۲۰۰۴/۰۱/۲۰

۱۳:۲۳:۰۵٫۷ ۲۹٫۳۴ ۵۸٫۰۲ ۱۵٫۰ ۳٫۸

BAM

۲۰۰۴/۰۱/۲۳ ۰۰:۳۵:۰۴٫۳ ۲۹٫۰۱ ۵۸٫۱۹ ۱۵٫۰ ۲٫۶

BAM

۲۰۰۴/۰۱/۲۸ ۱۳:۲۲:۴۴٫۷ ۲۹٫۰۳ ۵۸٫۱۰ ۱۵٫۰ ۳٫۱ BAM
۲۰۰۴/۰۱/۲۸ ۱۷:۲۹:۴۰٫۸ ۲۸٫۹۴ ۵۸٫۲۴ ۱۵٫۰ ۳٫۹ BAM

after