qom_rep_img1

گزارش فوری زمینلرزه بخش کهک جنوب شهر قم

گزارش فوری زمینلرزه بخش کهک جنوب شهر قم

در ساعت ۱۷:۵۹:۵۰ به وقت محلی در روز ۲۸/۳/۱۳۸۶ در منطقه جنوب شهر قم در حدود ۱۲ کیلومتری جنوب قم و در نزدیکی روندهای گسله های با راستای شمال غربی -جنوب شرقی زمینلرزه‌ای با بزرگای ML=5/6 در مقیاس محلی به وقوع پیوست. رومرکز این رویداد بر اساس لرزه نگاشت‌های ثبت شده در شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه در مختصات ۳۴٫۵۲ عرض شمالی و ۵۰٫۸۶ طول شرقی قرار دارد. زلزله در استانهای قم، تهران، اصفهان، مرکزی، سمنان، یزد، مازندران و قزوین احساس شد به نحوی که تکانهای حاصل از آن در شمال تهران بویژه در طبقات بالای منازل کاملاً احساس گردید. این رویداد در ۱۵ ایستگاه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه ثبت شد. ژرفای محاسبه شده اولیه ۱۷کیلومتر برآورد گردید. این زلزله بیش از ۱۰ پسلرزه تا ساعت ۱۹:۲۰داشته است که بزرگترین آن بزرگایی برابر ML=3.3 دارد.
بیشترین شدت این زلزله تا لحظه نگارش این گزارش در بخش کهک در استان قم بوده است. تاریخچه لرزه خیزی منطقه (جدول ۱)،نقشه منطقه رومرکزی (شکل ۱)، شکل موج ثبت شده در شبکه لرزه نگاری باند پهن (شکل۲) و نقشه لرزه خیزی منطقه (شکل۳) این زلزله نیز ارائه شده است.

qom_rep_img1

شکل (۱):نقشه پهنه رومرکزی زلزله

qom_rep_img2

شکل(۲): شکل موج ثبت شده در شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه

جدول (۱): تاریخچه لرزه خیزی منطقه زلزله زده

Date(yyyy/mm/dd) Time(UTC) Latitude Longitude Depth Magnitude Reference
۱۹۵۸/۰۱/۱۶ ۰۲:۰۴:۱۶٫۰ ۳۴ ۵۰ Mb:4.7 BCIS
۱۹۶۸/۰۴/۲۶ ۰۲:۵۸:۲۲٫۱ ۳۵٫۱۰ ۵۰٫۲۰ ۲۱ Mb:5.3 USCGS
۱۹۷۰/۰۶/۲۷ ۰۷:۵۷:۵۳٫۳ ۳۵٫۲۰ ۵۰٫۷۰ ۱۴ Mb:4.9 USCGS
۱۹۷۱/۰۳/۳۱ ۲۱:۵۰:۱۰٫۳ ۳۴٫۶۰ ۵۰٫۳۰ ۳۱ Mb:4.4 USCGS
۱۹۷۱/۰۴/۳۰ ۰۹:۰۶:۱۶٫۵ ۳۴٫۶۰ ۵۰٫۳۰ ۴۲ Mb:4.7 USCGS
۱۹۸۰/۱۲/۱۹ ۰۱:۱۶:۵۶٫۰ ۳۴٫۵۸۷۰ ۵۰٫۶۵۲۰ ۳۳ Ms:5.8 USCGS
۱۹۸۰/۱۲/۲۲ ۱۲:۵۱:۲۱٫۰ ۳۴٫۵۰۳۰ ۵۰٫۵۹ ۴۱ Mb:5.5 USCGS
۱۹۸۱/۰۳/۲۹ ۱۷:۲۰:۴۹٫۵ ۳۴٫۷۶۶۰ ۵۰٫۷۴۵۰ ۲۱ Mb:4.2 USCGS
۱۹۸۲/۰۷/۰۵ ۱۵:۵۴:۲۴٫۵ ۳۴٫۶۳ ۵۱٫۰۲ ۳۳ Mb:4.4 USCGS
۱۹۸۵/۰۲/۱۱ ۰۹:۲۶:۴۵٫۹ ۳۴٫۵۶ ۵۰٫۶۷۷۰ ۵۱ Mb:4.7 USCGS
۱۹۸۸/۰۳/۰۱ ۰۱:۰۲:۰۲٫۹ ۳۴٫۴۸۶۰ ۵۰٫۸۱۸۰ ۱۵ Mb:4.3 USCGS
۱۹۸۸/۰۳/۳۰ ۲۲:۳۰:۱۸٫۱ ۳۴٫۹۰ ۵۰٫۴۶ ۳۳ Mb:3.9 USCGS
۱۹۹۰/۰۱/۰۱ ۱۸:۳۶:۲۱٫۹ ۳۵٫۱۲ ۵۰٫۷۲ ۱۰ USCGS
۱۹۹۰/۰۱/۲۳ ۱۹:۴۲:۳۷٫۹ ۳۵٫۲۹۸۰ ۵۰٫۷۴۴۰ ۵ USCGS
۱۹۹۰/۰۴/۲۲ ۰۱:۳۴:۰۶٫۸ ۳۴٫۴۹ ۵۱٫۳۴ ۱۰ USCGS
۱۹۹۰/۰۴/۲۳ ۰۵:۴۴:۵۲٫۷ ۳۵٫۲۵۳۰ ۵۱٫۰۵۹۰ ۱۰ USCGS
۲۰۰۰/۰۴/۱۰ ۰۰:۰۴:۴۱٫۶۰ ۳۴٫۶۰ ۵۱٫۴۳ ۱۰ ML:2.9 IIEES
۲۰۰۰/۰۴/۱۰ ۰۳:۱۴:۱۵٫۲۰ ۳۴٫۷۷ ۵۰٫۴۶ ۱۰ ML:2.7 IIEES
۲۰۰۰/۰۵/۱۲ ۲۲:۲۹:۰۵٫۴۰ ۳۴٫۲۳ ۵۱٫۷۹ ۱۰ Mb:3.3 IIEES
۲۰۰۱/۰۷/۲۴ ۲۰:۴۵:۴۳٫۳ ۳۴٫۴۴ ۵۱٫۱۰ ۱۳ ML:3.7 IIEES
۲۰۰۱/۰۸/۱۲ ۲۰:۰۴:۵۷٫۳ ۳۴٫۳۷ ۵۰٫۸۸ ۱۵ ML:3.2 IIEES
۲۰۰۱/۱۱/۲۳ ۱۹:۳۰:۵۰٫۲ ۳۴٫۳۰ ۴۹٫۹۷ ۳۳ ML:3.8 IIEES
۲۰۰۳/۰۹/۰۴ ۰۷:۵۶:۰۱٫۶ ۳۵٫۲۲ ۵۱٫۴۲ ۱۵ Mb:3.3 IIEES
۲۰۰۳/۱۲/۲۴ ۰۳:۴۹:۵۹٫۸ ۳۴٫۹۱ ۵۰٫۷۲ ۱۵ ML:4.5 IIEES
۲۰۰۴/۰۶/۰۴ ۰۰:۲۳:۱۶٫۶ ۳۴٫۸۶ ۵۰٫۶۵ ۱۵ ML:2.3 IIEES
۲۰۰۴/۰۶/۰۷ ۱۶:۵۷:۰۰٫۳ ۳۴٫۳۰ ۴۹٫۹۰ ۸ ML:3.1 IIEES
۲۰۰۴/۰۶/۰۷ ۱۷:۵۸:۲۵٫۲ ۳۴٫۲۴ ۴۹٫۸۹ ۴ ML:3.4 IIEES
۲۰۰۴/۰۶/۱۸ ۱۷:۱۷:۲۶٫۵ ۳۴٫۸۴ ۵۰٫۵۴ ۱۵ ML:2 IIEES
۲۰۰۴/۰۷/۰۷ ۰۹:۰۶:۵۴٫۴ ۳۴٫۲۸ ۵۱٫۴۳ ۱۵ ML:2.9 IIEES
۲۰۰۴/۰۷/۲۳ ۰۰:۱۵:۳۱٫۵ ۳۴٫۸۸ ۵۰٫۲۲ ۱۵ ML:2.8 IIEES
۲۰۰۴/۱۰/۲۵ ۲۲:۲۰:۱۱٫۷ ۳۴٫۶۹ ۵۰٫۵۲ ۱۸ ML:3.8 IIEES
۲۰۰۴/۱۰/۲۹ ۰۵:۱۹:۳۶٫۱ ۳۴٫۷۳ ۵۱٫۷۷ ۱۰ ML:2.3 IIEES
۲۰۰۴/۱۲/۱۲ ۱۳:۲۳:۲۳٫۰ ۳۴٫۱۱ ۵۱٫۷۹ ۱۵ ML:2.7 IIEES
۲۰۰۵/۰۱/۱۲ ۱۲:۲۷:۰۷٫۱ ۳۴٫۳۲ ۵۱٫۲۰ ۱۸ ML:2 IIEES
۲۰۰۵/۰۲/۰۹ ۱۷:۳۷:۳۶٫۴ ۳۴٫۲۹ ۵۱٫۰۴ ۳۴ ML:2.3 IIEES
۲۰۰۵/۰۳/۲۵ ۱۲:۴۸:۵۴٫۷ ۳۵٫۰۱ ۵۰٫۰۵ ۱۴ ML:4.3 IIEES
۲۰۰۵/۰۳/۳۰ ۰۳:۳۱:۰۲٫۹ ۳۴٫۹۲ ۵۰٫۱۱ ۱۴ ML:2.4 IIEES
۲۰۰۵/۰۴/۱۰ ۱۷:۳۳:۰۰٫۸ ۳۴٫۴۷ ۵۱٫۰۹ ۱۴ ML:3.5 IIEES
۲۰۰۵/۰۵/۱۳ ۰۹:۵۶:۵۳٫۵ ۳۵٫۱۷ ۵۱٫۵۷ ۱۴ ML:2.8 IIEES
۲۰۰۵/۰۶/۱۸ ۲۳:۵۷:۰۵٫۲ ۳۴٫۶۶ ۵۱٫۶۸ ۱۸ ML:3.1 IIEES
۲۰۰۵/۰۷/۱۱ ۰۰:۵۸:۴۴٫۴ ۳۴٫۷۵ ۵۰٫۳۷ ۱۵ ML:3.4 IIEES
۲۰۰۵/۰۷/۱۱ ۱۰:۴۲:۵۲٫۵ ۳۴٫۶۰ ۵۰٫۴۸ ۱۴ ML:3.7 IIEES
۲۰۰۵/۰۷/۱۱ ۱۰:۴۶:۴۳٫۴ ۳۴٫۷۰ ۵۰٫۴۲ ۱۴ ML:2.9 IIEES
۲۰۰۵/۰۸/۰۱ ۱۰:۳۹:۳۹٫۴ ۳۵٫۲۵ ۵۱٫۰۵ ۱۷ ML:2.8 IIEES
۲۰۰۵/۱۱/۱۵ ۰۹:۳۷:۲۶٫۹ ۳۴٫۹۱ ۴۹٫۹۴ ۱۴ ML:2.9 IIEES
۲۰۰۶/۰۱/۰۳ ۲۲:۴۹:۱۴٫۱ ۳۴٫۹۰ ۵۱٫۲۸ ۱۵ ML:2.5 IIEES
۲۰۰۶/۰۲/۰۷ ۰۵:۴۶:۳۵٫۸ ۳۴٫۰۷ ۵۱٫۴۷ ۱۴ ML:2.8 IIEES
۲۰۰۶/۰۲/۲۷ ۱۳:۳۱:۱۹٫۶ ۳۴٫۸۸ ۵۰٫۱۴ ۱۴ ML:3.5 IIEES
۲۰۰۶/۰۵/۰۲ ۱۸:۱۸:۵۷٫۰ ۳۴٫۵۱ ۵۱٫۳۲ ۱۴ ML:2.5 IIEES
۲۰۰۶/۰۵/۲۸ ۰۲:۱۲:۱۳٫۲ ۳۵٫۳۷ ۵۰٫۹۹ ۱۵ ML:3.4 IIEES
۲۰۰۶/۰۷/۲۴ ۲۱:۲۶:۴۳٫۵ ۳۵٫۲۸ ۵۰٫۴۷ ۲۸ ML:2.7 IIEES
۲۰۰۶/۱۱/۰۶ ۱۵:۱۳:۱۸٫۵ ۳۴٫۶۱ ۵۰٫۶۴ ۱۴ ML:2.9 IIEES
۲۰۰۷/۰۱/۱۶ ۲۱:۳۰:۴۶٫۵ ۳۴٫۶۷ ۵۱٫۳۸ ۱۷ ML:2.5 IIEES
۲۰۰۷/۰۱/۱۹ ۱۰:۲۲:۲۸٫۱ ۳۴٫۵۳ ۵۱٫۸۱ ۱۸ ML:2.6 IIEES
۲۰۰۷/۰۵/۰۹ ۱۷:۱۳:۳۶٫۳ ۳۴٫۹۳ ۴۹٫۹۶ ۱۴ ML:2.2 IIEES
۲۰۰۷/۰۵/۱۹ ۰۱:۲۱:۲۹٫۲ ۳۴٫۵۰ ۵۱٫۳۶ ۶ ML:1.2 IIEES
۲۰۰۷/۰۶/۱۸ ۱۴:۲۹:۴۹٫۵ ۳۴٫۵۳ ۵۰٫۸۴ ۱۷ ML:5.7 IIEES
۲۰۰۷/۰۶/۱۸ ۱۴:۵۱:۵۱٫۸ ۳۴٫۵۵ ۵۰٫۸۲ ۱۸ ML:3.3 IIEES

qom_rep_img3

شکل(۳): نقشه لرزه خیزی منطقه