فهرست سه ماهه سخنرانی های علمی هفتگی پژوهشکده زلزله‌شناسی

فهرست سه ماهه سخنرانی های علمی هفتگی پژوهشکده زلزله‌شناسی

(پاییز ۱۳۸۸)، ساعت سخنرانی: -/۱۴ ، مکان: فرمانیه، دیباجی شمالی، خیابان ارغوان، شماره ۲۶، طبقه سوم، اطاق ۳۰۵

HTML clipboard

روز تاریخ سخنران عنوان سخنرانی
سه شنبه ۲۸/۷/۸۸ خانم مهندس مونا سلامت
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه تهران
مسأله تغییرات آب زیرزمینی و ارتباط آن با رخداد زلزله ها
سه شنبه ۵/۸/۸۸ خانم مهندس سحر اصغری
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تهران
تحلیل دینامیکی اثر جابجایی گسل فعال در تونل مترو اهواز
سه شنبه ۱۲/۸/۸۸ آقای مهندس مصطفی قاسمی
کارشناس ارشد، پژوهشکده زلزله شناسی
بررسی امواج حجمی در پوسته و گوشته فوقانی محدوده بین ایران، عراق و کویت
سه شنبه ۱۹/۸/۸۸ خانم مهندس دی ناز ایران بدی
دانشجوی دکتری تکتونیک، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
مطالعه حریم گسل در مناطق شهری به مطالعه موردی حریم گسل در جنوب تهران
سه شنبه ۲۶/۸/۸۸ آقای مهندس سید خلیل متقی
دانشجوی دکتری زلزله شناسی پژوهشگاه
ساختار لیتوسفر قاره ای در شمال شرق ایران به روش توموگرافی لرزه ای
سه شنبه ۳/۹/۸۸ خانم مهندس زهرا حسینی
دانشجوی دکتری زلزله شناسی پژوهشگاه
مقدمه ای بر دینامیک شکست زلزله
سه شنبه ۱۰/۹/۸۸ آقای مهندس حسن پورصدقی
دانشجوی دکتری زلزله شناسی پژوهشگاه
بررسی ساختار پوسته در زاگرس شرقی
سه شنبه ۱۷/۹/۸۸ آقای دکتر حاتمی
استادیار زلزله شناسی دانشگاه تهران
تعیین سازوکار کانونی زلزله براساس مدل سازی شکل موج
سه شنبه ۲۴/۹/۸۸ آقای مهندس وحید غلامی
دانشجوی دکتری زلزله شناسی پژوهشگاه
شبیه سازی جنبش نیرومند زمین