{tab=گزارش}

 

نام مجری پروژه سال
r1 بررسی خطر فرونشست زمین با نگرش ویژه بر تأثیر زلزله
دکتر کامبد امینی حسینی

همکار:
دکتر محمدکاظم جعفری

۱۳۸۹
r2 برآورد آسیبهای ناشی از زلزله در شهرها با استفاده از GIS و تصاویر ماهواره‏ای اپتیکی و راداری دکتر بابک منصوریهمکاران:
دکتر محسن غفوری آشتیانی
دکتر کامبد امینی حسینی
دکتر محمدرضا قائمقامیان
مهندس رضا نورجو
مهندس مهدی موسوی
۱۳۸۹
r3 مطالعات بکارگیری امکانات خودامدادی محله‏ای برای کاهش پایدار خطرپذیری در برابر زلزله دکتر یاسمین استوار ایزدخواههمکار:
محمود حسینی
۱۳۸۹
r4 بررسی روشهای اطلاع رسانی در فرایند پاسخ به زلزله‏ ها موردشناسی زلزله ۵ دی ۱۳۸۲ بم آقای فرخ پارسی زاده ۱۳۹۰
r5
توسعه روش ارزیابی بافتهای آسیب پذیر شهری در مناطق لرزه‏خیز، مطالعه موردی بخشی از منطقه ۱۷ شهر تهران
دکتر کامبد امینی حسینیهمکاران:
دکتر محمدرضا قائمقامیان
دکتر بابک منصوری
مهندس سولماز حسینیون
 
۱۳۹۰
r6 ارزیابی روشهای کاربردی برای آموزش مفاهیم زلزله به کودکان پیش دبستانی دکتر یاسمین استوار ایزدخواههمکار:
ویدا حشمتی
 

۱۳۹۰
r8 مقدمه ‏ای بر تدوین امر آموزش همگانی در کارخانجات علیرضا غفوری زرندیهمکاران:
فرخ پارسی زاده
دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
 

۱۳۸۴
r9 بررسی وضعیت قوانین و ساختارهای موجود مدیریت بحران در کشور
(گزارش فارسی)
Analyzing Existing Legal and Institutional Arrangements for Disaster Management
(گزارش انگلیسی)

دکتر کامبد امینی حسینی
  

 


۱۳۸۸
r10 بررسی اثربخشی نظام مدیریت بحران در زلزله‏های منجیل، آوج، بم و سیلاخور
(گزارش فارسی)
Analyzing the Effectiveness of Existing Disaster Management System with Respect to the Manjil, Avaj, Bam and Silakhor Earthquakes
(گزارش انگلیسی)

دکتر کامبد امینی حسینی

۱۳۸۸
r11 ارائه راهکارهای اجرایی برای اصلاح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور مبتنی بر تجارب جهانی
(گزارش فارسی)
Developing Guidelines for Disaster Mangament System Reform and Improvement Involving Best Practices
(گزارش انگلیسی)

دکتر کامبد امینی حسینی
  

 


۱۳۸۸
r12 تعیین بزرگنمایی ساختگاه برای شهر تهران
دکتر محمدرضا قائمقامیان

۱۳۹۰
r13 بانک اطلاعاتی ساختمانی و جمعیتی شهر تهران
دکتر محمدرضا قائمقامیان

۱۳۹۰
r14 استخراج توابع شکنندگی برای ساختمانهای شهر تهران
دکتر محمدرضا قائمقامیان

۱۳۹۰
r15 استخراج روابط تلفات انسانی برای ساختمانهای شهر تهران
دکتر محمدرضا قائمقامیان

۱۳۹۰
r16 استخراج توابع شکنندگی و روابط تلفات انسانی برای ساختمانهای شهر تهران
دکتر محمدرضا قائمقامیان

۱۳۹۰
r17 سند چشم انداز فعالیتهای گروه برنامه ریزی شهری- منطقه‏ای
مدیر پروژه:
محسن غفوری آشتیانی
مجریان پروژه:
دکتر کامبد امینی حسینی
دکتر بابک منصوری
دکتر ژیلا پویان

۱۳۸۵
r18 مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت خطرپذیری لرزه‏ای
پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران

۱۳۸۸
r19 کلیپ معرفی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
علیرضا غفوری زرندی
امیر صداقت

۱۳۹۰

{tab=پوستر}

پوسترهای ارائه شده در نمایشگاه هفته پژوهش سال ۱۳۸۷
p1

p2

p3

p5

پوستر ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی خطر
و ریسک در شهر داووس کشور سوییس شهریور ۱۳۹۱

p4

پوستر ارائه شده در نمایشگاه هفته پژوهش سال ۱۳۸۹

{/tabs}