رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله

سال تحصیلی نام دانشجو معدل تعداد فارغ التحصیلان
۷۴-۷۳ امیرسپهر هاشم منیری ۰۷/۱۷ ۹
۷۵-۷۴ کیارش ناصراسدی ۷۷/۱۶ ۹
۷۶-۷۵ هاله ملکی ۴۹/۱۷ ۸
۷۷-۷۶ هادی کلوت ۴۷/۱۶ ۶
۷۸-۷۷ امید زریبافیان ۴۴/۱۶ ۱۱
۷۹-۷۸ فریبرز سهرابی ۷۰/۱۷ ۱۲
۸۰-۷۹ علیرضا آذربخت ۶۱/۱۷ ۱۶
۸۱-۸۰ مصطفی مسعودی ۴۳/۱۷ ۱۴
۸۲-۸۱ مهدی وجودی ۸۵/۱۷ ۱۶
۸۳-۸۲ محمد کفاشیان آذری ۰۳/۱۸ ۱۶
۸۴-۸۳ شیما طاهری ۹۷/۱۸ ۱۶
۸۵-۸۴ محبوبه میرزایی علی آبادی ۲۷/۱۸ ۱۶
۸۶-۸۵ لعیا عباسی ۳۰/۱۸ ۱۵
۸۸-۸۷ مهبان ارغوانی ۳۱/۱۸ ۱۶
۸۹-۸۸ محمد حسین بهشتی خواه ۹۶/۱۷ ۱۵

رشته ژئوفیزیک

سال تحصیلی نام دانشجو معدل تعداد فارغ التحصیلان

هر دوره

۸۷-۸۶ هدی رحیمی باهوش ۷۰/۱۸ ۶
۸۸-۸۷ زینب جدی ۹۵/۱۸ ۶
۸۹-۸۸ مریم زرگران ۰۸/۱۸ ۵