استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو

دکتر محسن غفوری آشتیانی

 

Dr.L.B.Pedersen

مدلسازی معکوس تابع انتقال گیرنده لرزه ای در حوزه زمان و فرکانس و کاربرد آن در مطالعه ساختار پوسته آپسالا، تهران و مشهد

 

Transfer/Receiver Functions and Its Application on Crustal Structure of Uppsala, Tehran and Mashhad Areas

غلام جوان دولوئی 
دوره اول سال تحصیلی ۱۳۸۱-۱۳۸۰
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر محمدکاظم جعفری ارزیابی تحلیلی و طراحی سامانه مدیریت ریسک زمین لغزشهای ناشی از زلزله در کشور محمدرضا مهدویفر
دکتر مهدی زارع پژوهشی بر جنبش نیرومند زمین در ایران (از کاتالوگ تا روابط کاهیدگی)

فریدون سینائیان

دکتر محمدرضا عباسی
پروفسورالیویه بلیر
انتقال دگر شکلی از گسل عهد حاضر زاگرس به گسل کازرون زمان ملک زاده
دکتر محسن غفوری آشتیانی
دکتر کیت پریستلی
ساختار سرعتی پوسته و کاهندگی امواج P و S درشمال ‌شرق ایران

غلامرضا نوروزی

دکترمحمد مختاری
دکتر کیت پریستلی
تعیین ساختار پوسته در البرز مرکزی به روش تحلیل توابع گیرنده

امیرهوشنگ رجایی

دوره دوم سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر محسن کمالیان، دکتر محمد کاظم جعفری بررسی رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی سطحی با استفاده از روش اجزاء مرزی سه‌بعدی در حوزه زمان عبداله سهرابی بیدار
دکتر تاتار مطالعه لرزه خیزی ، لرزه زمینساخت و ساختار سرعتی پوسته در دو زون گسلی امتداد لغز بم و تبریز علی سیاهکالی مرادی
دکتر یمینی فرد و دکتر حسامی آذر مطالعه لرزه خیزی و لرزه زمینساخت در زون زاگرس شرقی عباس غلامزاده
دکتر تاتار و دکتر عباسی لرزه خیزی و لرزه زمینساخت لبه جنوبی البرز مرکزی امین عباسی
دوره سوم سال تحصیلی ۱۳۸۴-۱۳۸۳
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر مصطفی زاده برآورد نسبی دگرشکلی حاصل از زمینلرزه های بزرگ شرق ایران با استفاده از داده های دور لرزه ای و منطقه ای شبیر اشکپور مطلق
دکتر حمزه لو مطالعه کاهندگی امواج کدا، حجمی و ارائه رابطه کاهندگی طیفی نیمه تجربی-تئوری برای شرق ایران مرکزی مجید معهود
دکتر غلام جوان
دکتر نصراله کمالیان
توسعه و بهبود سامانه ارسال و دریافت رقمی چشمه الکتریک پایدار به نوفه در شناسایی ساختارهای گسلی پنهان و عمیق اصغر آزادی
دوره چهارم سال تحصیلی ۱۳۸۵-۱۳۸۴
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر مهدی زارع
دکتر محمد رضا ذوالفقاری
شناسایی پهنه‌های چشمه‌های لرزه‌زا در منطقه طبس و کاربرد آن در تحلیل خطر زمین‌لرزه محمد آریامنش
دکتر مهدی زارع مدل پیش بینی احتمالاتی زمین لرزه بر اساس کاتالوگ زمین لرزه های ایران عارف بالی لاشک
دکتر محمد رضا عباسی
دکتر منوچهر قرشی
کاربرد روش تداخل سنجی راداری در مطالعه تغییر شکل پوسته با نگرشی بر زمین لرزه ۲۵ مارس ۲۰۰۶ بندرعباس مه آسا روستایی
دوره پنجم سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۵
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر حسین حمزه لو
پرفسور جولیانو پانزا
ساختار های الاستیک و غیر الاستیک منطقه ای برای پوسته و گوشته بالائی ایران حبیب رحیمی
دکتر فرزام یمینی‌فرد
دکتر محمدرضا عباسی
لرزه‌‌زمین ساخت گسل اصلی عهد حاضر زاگرس در حد فاصل دورود تا بروجرد محمدرضا سپهوند
دکتر فرزام یمینی فرد
دکتر محمدرضا قایمقامیان
تعیین پارامتر های چشمه و مدل لغزش زمینلرزه ۱۳۸۳ داهوئیه-زرند با وارون-سازی داده های شتابنگاشتی حوزه نزدیک رحمت اله روح اللهی
دکتر فرزام یمینی فرد تعیین ضخامت پوسته در منطقه زاگرس شرقی با استفاده از تحلیل توایع گیرنده و پاشندگی امواج سطحی محمد حسن پور صدقی
دوره ششم سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر محمد تاتار مطالعه ساختار لیتوسفر قاره ای در منطقه تصادفی شمال شرق ایران سیدخلیل متقی
دکتر فرزام یمینی‌فرد
دکتر مهدی زارع
مطالعه کاهندگی برای زلزله های حاصل از انفجارهای معدنی در منطقه تهران (۱۳۸۹-۱۳۷۵) جمیله واشقانی فراهانی
دوره هفتم سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر حسین حمزه لو پیش یابی میان مدت زمین لرزه های ایران با روش اطلاعات الگو محمد یاسر رادان