رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله(گرایش سازه)


دوره اول سال تحصیلی ۷۶-۱۳۷۵
دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
نقدعلی حسین‌زاده مطالعه تجربی اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزه ای ساختمانهای منفرد مجاور هم روی میزلرزان دکتر فریبرز ناطقی الهی
مسعود محمودآبادی شناسایی پارامترهای مدی ساختمانهای مجهز به دستگاههای شتابنگار با فرض رفتار خطی و میرایی نامتناسب برای آنها با لحاظ کردن اثرات مولفه‌های مختلف زلزله دکتر محسن غفوری آشتیانی
دوره دوم سال تحصیلی ۱۳۷۸-۱۳۷۷
دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
کیارش ناصراسدی فرآیند ارزیابی خطرپذیری لرزه‌ای تاسیسات صنعتی: مطالعه موردی یک پالایشگاه دکتر محسن غفوری آشتیانی
دوره سوم سال تحصیلی ۱۳۷۹-۱۳۷۸
دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
محسن شهروزی طرح بهینه قابهای فولادی مهاربندی شده به منظو رکاهش پاسخ های معادل لرزه ای با کاربرد روشهای جستجوی متعین و آماری در ترکیب با نظریه نگارها دکتر علی کاوه
فرشاد برهمن توسعه توابع آسیب پذیری احتمالاتی برای برآورد سطوح خرابی تجهیزات پالایشگاهی در مقابل سناریوهای مختلف زلزله دکتر فرهاد بهنام فر
فریبرز یعقوبی وایقان تدوین یک مدل خطرپذیری لرزه یا برای سامانه های حمل و نقل جاده ای براساس معیارهای قابلیت اعتماد دکتر محمود حسینی – دکتر شایانفر
دوره چهارم سال تحصیلی ۱۳۸۱-۱۳۸۰
دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
عباس ملکی بهبود عملکرد لرزه‌ای مخازن جداسازی لرزه‌ای‌شده با استفاده از تیغه‌های میراگر دکتر منصور ضیایی‌فر
مهران سیدرزاقی تهیه منحنی های شکنندگی مخازن استوانه ای فولادی نفت دکترساسان عشقی
آرمین عظیمی نژاد طراحی سازه های نامتقارن بتنی بر اساس آرایش مناسب مراکز جرم ، سختی و مقاومت دکترسروقدمقدم
محمد علی جعفری صحنه سرایی مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای مرکب با بست افقی دکتر بهرخ حسینی هاشمی
وحید شریف بررسی رفتار لرزه ای تجهیزات صلب با در نظر گرفتن اندرکنش مابین آنها دکتر محسن غفوری آشتیانی
دوره پنجم سال تحصیلی ۱۳۸۲-۱۳۸۱
دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
علیرضا آذربخت اولویت بندی شتابنگاشتها برای تحلیل دینامیکی غیرخطی دکتر محسن غفوری‌آشتیانی
فرامرز عالمی مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه‌ای دیوارهای آجری غیرمهندسی متداول در ایران دکتر فریبرز ناطقی الهی
مسعود نورعلی آهاری تحلیل بلند شدگی مخازن استوانه ای مهار نشده فولادی تحت اثر مولفه های افقی و قائم زلزله دکتر ساسان عشقی دکتر محسن غفوری آشتیانی
خشایار پورآذین بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری با کلاف ساخته شده بر اساس ضوابط آئین نامه زلزله ایران(ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰) دکتر ساسان عشقی
مسعود نکویی بررسی رفتارا سازه های جداسازی شده جرمی و کنترل نیمه فعال آنها در برابر زلزله دکتر منصور ضیائی فر
دوره ششم سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲
دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
جواد مکاری رحم دل ارزیابی رفتارستونهای بتن مسلح با محصور شدگی ناکافی واستفاده از جاکت های فولادی پس تنیده شده برای بهبود عملکرد لرزه ای آنها دکتر سروقدمقدم
دوره هفتم سال تحصیلی ۱۳۸۴-۱۳۸۳
دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
محمدرضا منصوری کنترل پیچش محتمل سازه ها ی نامتقارن با استفاده از توزیع میراگر ویسکوز دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
عرفان علوی مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده قطری دکتر فریبرز ناطقی الهی
امیرحسین خلوتی بررسی آزمایشگاهی و عددی مقره‌های اتکایی ولتاژ پایین و استفاده از آنها در راستای پیشنهاد توابع شکنندگی لرزه‌ای دکتر محمود حسینی
دوره هشتم سال تحصیلی ۱۳۸۵-۱۳۸۴
دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
فرشاد جمالی زمین ساخت جنبا در ناحیه کاشان دکتر خالد حسامی آذر
دوره نهم سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۵
دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
مهدی موسوی برآورد قابل اعتماد پاسخ غیرخطی سازه‌ها با پالایش هدفمند شتاب‌نگاشت‌های زلزله دکتر محسن غفوری آشتیانی
بهرنگ صرافی مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی ساختمانهای آجری کلافدار دکتر ساسان عشقی
منصور یخچالیان ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه و محتویات دکتر فریبرز ناطقی الهی
محمدکاظم بحرانی مطالعات آزمایشگاهی بهسازی لرزه¬ای تیر سرستون پایه متداول پلهای بزرگراهی دکتر اکبر واثقی
دوره دهم سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶
دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
سیدامیر بنی مهد اندرکنش دینامیکی قطار- خط و تعیین منحنی های شکنندگی خط آهن دکتر فریدون اربابی
زیبا آب آذرسا تعیین مشخصات مودی سازه ها تنها با استفاده از پاسخ های دینامیکی به کمک روش تجزیه تنسورها
دکتر فریبرز ناطقی الهی
دوره یازدهم سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷
دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
سمیه کریمیان بررسی فروریزش پیشرونده لرزه ای در ساختمانهای قاب خمشی با شکل پذیری کم بتن مسلح
نامتقارن در پلان
دکتر عبدالرضا سروقدمقدم و دکترمحمدقاسم وتر