رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش ژئوتکنیک )

دوره اول سال تحصیلی ۷۶-۱۳۷۵
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر محمدکاظم جعفری بررسی رفتاراستاتیکی وتناوبی رسهای مخلوط با مصالح دانه ای اشباع با نگرشی ویژه به تغییرات فشار آب منفذی

علی شفیعی

دکتر محمدکاظم جعفری ارزیابی مشخصات دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از آزمایشهای ارتعاش محیطی و اجباری محمد داودی
دوره چهارم سال تحصیلی ۸۱-۱۳۸۰
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر قائمقامیان بررسی مشخصات مولفه های دورانی جنبش زمین با استفاده از داده های شبکه شتابنگار متراکم و تاثیر مولفه پیچشی بر پاسخ الاستیک سازه

غلامرضا نوری

دوره پنجم سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر داودی، دکتر جعفری ارزیابی مشخصات و رفتار دینامیکی سدهای خاکی-سنگریزه‌ای با استفاده از نگاشتهای ثبت شده و تحلیلهای عددی(مطالعه موردی سد مسجد سلیمان) مسعود عامل سخی
دوره ششم سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر محسن کمالیان- دکتر محمد کاظم جعفری تحلیل دینامیکی محیطهای متخلخل اشباع سه بعدی در فضای زمان با استفاده از روش اجزاء مرزی مرتضی جیریایی شراهی
دکتر جعفری و دکتر شفیعی بررسی رفتار مکانیکی رسهای مخلوط متراکم تحت مسیرهای بارگذاری مختلف با نگرش ویژه به تغییرات فشارآب منفذی حمید رضا توکلی
دوره هفتم سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر محمد کاظم جعفری تمهیدات مهندسی پی برای ساخت ساختمانها در پهنه های گسلی شیب لغز فعال

مجتبی موسوی قادیکلایی

دکتر علی شفیعی بررسی مشخصات تغییر شکل دینامیکی مصالح مخلوط رس- سنگدانه اکبر حسنی پور
دوره نهم سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر محسن کمالیان

ارایه معادله انتگرال مرزی و پاسخهای اساسی دینامیکی دو و سه بعدی محیط متخلخل کشسان غیر اشباع در فضای لاپلاس و زمان

ایمان عشایری

دکتر ابراهیم حق شناس
دکتر محسن کمالیان
بررسی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی با استفاده از روش های تجربی محمد خندان بکاولی
دکتر محمد کاظم جعفری
دکتر علی شفیعی
تعیین مدول برشی و نسبت میرایی مصالح ریزدانه غیر اشباع در بارگذاری تناوبی و شرایط کنترل مکش مهنوش بیگلری
دوره یازدهم سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷
استاد راهنما پایان‌نامه دانشجو
دکتر محمدکاظم جعفری

امکان سنجی تجربی و عددی تمهیدات ژئوتکنیکی برای کاهش تغییرمکان ناشی از گسلهای معکوس فعال

محمد حسین فدایی