اتحادیه همکاری یونسکو / سازمان توسعه ملل متحد / استراتژی بین‌المللی کاهش سوانح سازمان ملل متحد با پژوهشگاه برای کاهش خطر پذیری