برپایی کارگاه آموزشی یک روزه “شناسایی نیازهای مشترک دانش‌آموزان ناشنوا؛ قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله “

گزارش زمین لرزه ۲۸ فروردین ۱۳۸۸(هفدهم آوریل ۲۰۰۹) ، جلال آباد- ننگرهار، افغانستان

JSEE