• ماده ۱ : سمینار
  دانشجو موظف است در ابتدای نیمسال دوم تحصیلی استاد راهنما و موضوع سمینار را تعیین و در فرم شماره۱ که بدین منظور تهیه شده است درج و سپس به تایید استاد راهنما، مدیر گروه و رئیس پژوهشکده برساند. دانشجو موظف است در روز سمینار که حداکثر تا پایان تیرماه نیمسال دوم است سمینار خود را ارائه نماید.
 • ماده ۲: پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد
  دانشجو موظف است تا پایان شهریور ماه نیمسال دوم موضوع پایان‌نامه خود را مشخص و پروپوزال را تا این تاریخ پس از تصویب در پژوهشکده مربوطه به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی برساند.
 • ماده ۳: نحوه محاسبه نمره نهایی پایان نامه

  1. اعضاء هیأت ژوری نمره پایان نامه را براساس موارد مشخص شده در جدول(۱) تعیین می نمایند:
  2. نمره پایان نامه براساس شاخص های کیفیت علمی، کیفیت نگارش، کیفیت دفاع شفاهی و گزارشات ۳ ماهه توسط هیأت ژوری ارزیابی می گردد.
  3. کیفیت علمی براساس ادبیات تحقیق، تجزیه تحلیل مطالب، میزان تحقق اهداف پایان¬نامه، بحث در نتایج و پیشنهادات آتی، توانایی در پاسخ گویی به سوالات و مقاله ارزشیابی می گردد. حداکثر نمره کیفیت علمی ۱۳ نمره می باشد که ۲ نمره آن متعلق به مقالات مستخرج شده از پایان نامه می باشد که مطابق جدول ۱ توزیع می گردد.
   تبصره۱: حداکثر ۲ نمره برای مقالات مستخرج از پایان نامه در نظرگرفته می شود.

   جدول ۱- نحوه توزیع نمره مقالات مستخرج از پایان نامه
   گروه۲ گروه ۱
   کنفرانس ملی- منطقه ای کنفرانس بین المللی علمی- ترویجی علمی- پژوهشی
   ۲۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۱ رسید

   تبصره۲: حداکثر ۲ مقاله از مقالات گروه ۲ پذیرفته می شود.

  4. کیفیت نگارش براساس شیوه تنظیم و ترتیب مطالب در پایان نامه، میزان رعایت نکات دستورزبان و کیفیت جداول، اشکال و مراجع ارزشیابی می گردد. حداکثر نمره ارزشیابی برای کیفیت نگارش ۳ نمره می باشد.
  5. دانشجو موظف است هر ۳ ماه یکبار گزارش ۳ ماهه از روند پیشرفت پایان نامه را که به تایید استاد راهنما، مدیرگروه و رئیس پژوهشکده رسیده باشد، به تحصیلات تکمیلی ارائه نماید. حداکثر نمره برای ارزشیابی گزارشات ۳ ماهه ۱ نمره می باشد. چنانچه دانشجو از ارائه این گزارشات به تحصیلات تکمیلی خودداری نماید، نمره ارزشیابی به دانشجو تعلق نخواهدگرفت.
  6. دانشجو باید در زمان اعلام آمادگی برای دفاع که به تایید استاد راهنما رسیده باشد، نسخه ای از مقالات و رسید تحویل آنها را به همراه پایان نامه به تحصیلات تکمیلی ارائه نماید.
  7. رعایت ضوابط این دستورالعمل برای کلیه دانشجویان ورودی مهرماه سال ۱۳۸۵ به بعد الزامی است.