الف- تعاریف:

 • طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته که از این پس دوره نامیده می شود ۲ سال است.
 • دانشجو موظف است در مجموع ۳۲ واحد آموزشی و پژوهشی را با برنامه ریزی صحیح، براساس مقررات و ضوابط موجود تحصیلات تکمیلی در طول ۴ نیمسال تحصیلی به اتمام رساند.
 • کلیه مقررات آئین نامه آموزشی براساس مقرارت جاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در موارد مقتضی برحسب ضرورت، تصمیمات شورای تحصیلات تکمیلی با نصب آگهی به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.
 • تمامی مسائل آموزشی و تصمیم گیری نهایی و ابلاغ آنها پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی بر عهده تحصیلات تکمیلی می باشد.
 • رعایت ضوابط این دستورالعمل برای دانشجویان ورودی ۱۳۸۵ و بعد از آن الزامی می باشد.

ب- ثبت نام و تقویم آموزشی:

 • تمامی دانشجویان تا قبل از دفاع پایان نامه ملزم به ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی می باشند. عدم ثبت نام در زمانهای تعیین شده مترادف با انصراف دانشجو از تحصیل تلقی می گردد.
 • مراحل انجام ثبت نام: دانشجو فرم مخصوص ثبت نام را از دفتر تحصیلات تکمیلی دریافت می نماید. واحدهای مورد نظر خود را با صلاحدید و تأیید استاد راهنما در آن درج نموده و در زمانهای تعیین شده برای ثبت نام، به تحصیلات تکمیلی تحویل می دهد. تنها در این صورت است که ثبت نام دانشجو تکمیل شده تلقی می گردد.
 • زمان حذف و اضافه، حدود دو هفته پس از شروع ترم تحصیلی است.
 • ثبت نام و انتخاب واحد طبق تقویم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می گیرد. زمانهای تقریبی تقویم آموزشی به شرح ذیل می باشد و در هر نیمسال تحصیلی متناسب با برنامه زمانبندی آن ترم زمانهای دقیق ازطریق نصب آگهی به اطلاع دانشجویان رسانده می شود.
تقویم تقریبی آموزشی یک سال تحصیلی
نیمسال دوم تحصیلی نیمسال اول تحصیلی
آغاز نیمسال تحصیلی :۱۲ بهمن
پایان کلاسها: ۱۵خرداد
پایان نیمسال :۳۱ خرداد
آغاز نیمسال تحصیلی: ۱ مهر

پایان کلاسها :۲۲دی

پایان نیمسال : ۶ بهمن

پ- واحدهای درسی:

 • دانشجو موظف است تمامی ۲۴ واحد دروس دوره آموزشی را در نیمسال های اول و دوم تحصیلی همراه با ۲ واحد سمینار اخذ نماید.
 • تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد ۳۲ واحد می باشد که شامل: ۲۴ واحد اجباری واختیاری، ۲ واحد سمینار و ۶ واحد پایان نامه می گردد.
  تبصره ۱: چنانچه به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی گذراندن تعدادی از واحدهای درسی دوره کارشناسی به عنوان دروس جبرانی برای دانشجویان ضروری تشخیص داده شود، دانشجو موظف است آن دروس را براساس برنامه مصوب، اضافه بر واحدهای درسی مقرر در دوره کارشناسی ارشد بگذراند.

  تبصره ۲: با توجه به تعداد محدود دانشجویان ورودی هر دوره، هرکدام از دروس فقط یکبار در طول هرسال تحصیلی (دوترم) ارائه می گردد.
 • دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین ۸ تا ۱۴ واحد درسی را انتخاب نماید. در موارد استثنایی با صلاحدید شورای تحصیلات تکمیلی این تعداد می تواند به ۱۶ واحد افزایش یابد.
  تبصره ۱: در آخرین نیمسال تحصیلی، ثبت نام دانشجو در کمتر از ۸ واحد درسی بلامانع است.
  تبصره ۲: دانشجویانی که برخی از دروس دوره کارشناسی ارشد را در دروه کارشناسی گذرانده اند نمی توانند آن دروس را مجدداً در دوره کارشناسی ارشد بگذرانند. این دانشجویان باید با گرفتن دیگر دروس انتخابی جمع واحدهای درسی خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند.

ت- ارزشیابی:

 • حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و یا دروس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد ۱۲ است.
 • میانگین نمرات دروس دانشجودر دوره کارشناسی ارشد درهر نیمسال تحصیلی نباید از ۱۴ کمتر باشد. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۴ با شد آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
  تبصره: نمره دروس جبرانی در میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود.
 • اگر نمره دانشجو در یک درس اختیاری کمتر از ۱۲ باشد می تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن درس، درس دیگری را انتخاب نماید.
 • در صورتیکه دانشجو پس از اخذ ۳۲ واحد در پایان ۴ نیمسال تحصیلی موفق به ارائه پایان نامه خود نشود باید واحد پایان نامه خود را در نیمسال های باقیمانده تمدید نماید. در این صورت نمره مربوط به پایان نامه در آخرین نیمسالی که دانشجو پایان نامه را ارائه می کند ثبت می‌گردد.
 • دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره میانگین کل نمرات او از ۱۴ کمتر باشد در صورتیکه مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد، می تواند تا ۱۶ واحد از دروسی را که در آنها نمره کمتراز۱۲ گرفته است فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل، فارغ التحصیل شود. دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده نماید از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود.

ث- حضور و غیاب:

 • حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو درهر درس نباید از ۳ جلسه تجاوز کند.
 • در صورتیکه غیبت بیش از حد مجاز یک دانشجو در یک درس یا عدم حضور او در جلسه امتحان از نظر شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می شود. در این صورت رعایت حد نصاب ۸ واحد در آن نیمسال الزامی نیست ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می شود.
 • در صورتیکه موجه بودن غیبت دانشجو(بیش از حد مجاز یا در جلسه امتحان) برای شورای تحصیلات تکمیلی محرز نگردد، نمره درس مزبور صفر منظور می شود

ج- انتخاب استاد راهنما:

 • انتظار می رود دانشجویان از بدو ورود به مقطع کارشناسی ارشد همزمان با شرکت در کلاسهای درسی خود، در جهت شناسایی اعضاء هیأت علمی و مسیر فعالیت های پژوهشی و پروژه های پژوهشی در دست انجام آنها اقدامات لازم را بعمل آورند و ضمن صحبت های حضوری با اعضاء هیأت علمی، استاد راهنما و مسیر فعالیت پژوهشی خود را حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی مشخص نمایند.
 • دانشجو موظف است درابتدای نیمسال دوم با تکمیل فرم شماره(۱) استادراهنمای خود را مشخص نماید این فرم پس از تأیید مدیرگروه و رئیس پژوهشکده نهایی می گردد.

چ- سمینار

 • سمینار به مثابه جستجو، جمع آوری، مطالعه و ارائه کلیه فعالیت های پژوهشی انجام شده در مسیری هدفمند تلقی می گردد که در نهایت منجر به مشخص شدن مسیر پژوهش دانشجو و تنظیم طرح پیشنهادی پایان نامه او می باشد.
 • دانشجو موظف است در هنگام ثبت نام نیمسال دوم تحصیلی با تکمیلی فرم شماره(۲) موضوع سمینار خود را مشخص نموده و آن را به تأیید استاد راهنما برساند. موضوع سمینار پس از تصویب مدیرگروه و رئیس پژوهشکده رسمیت می یابد.
 • دانشجو موظف است حداکثر تا پایان تیرماه نیمسال دوم سمینار خود را ارائه نماید.
 • ثبت نام در نیمسال سوم تحصیلی منوط به داشتن نمره سمینار و تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی می باشد.
 • برای برگزاری جلسه ارائه سمینار، فرم شماره (۳) توسط استاد راهنمای سمینار تکمیل و حداقل سه روز قبل از جلسه مذکور باید به تحصیلات تکمیلی تحویل گردد.

توجه:

 • رنگ جلد سمینار قهوه ای می باشد. دانشجو قبل از صحافی سمینار باید به تحصیلات تکمیلی مراجعه و کد تخصصی مربوطه را جهت درج برروی مجلدهای مربوطه دریافت نماید.
 • فرمت تهیه سمینار به پیوست (فرم ۴) می باشد.

ح- پایان نامه

 • دانشجو موظف است تا پایان شهریور ماه نیمسال دوم موضوع پایان نامه خود رامشخص و پروپوزال را تا این تاریخ پس از تصویب در پژوهشکده مربوطه به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی برساند.
 • دانشجو موظف است جهت ارائه پروپوزال( فرم ۵) را تکمیل نموده و پس از تأیید استاد راهنما به تحصیلات تکمیلی ارائه نماید.
 • تحصیلات تکمیلی طرح پیشنهادی پایان نامه را جهت بررسی، ارزیابی و اصلاح به پژوهشکده مربوطه ارجاع می نماید.
 • طرح پیشنهادی پایان نامه پس از بررسی، اصلاح و تصویب در گروه و پژوهشکده مربوطه جهت تصویب به شورای تحصیلات تکمیلی ارسال می گردد.
 • طرح پیشنهادی پایان نامه دانشجو باید در راستای یکی از طرح های تحقیقاتی استاد راهنمای او باشد. در صورت نداشتن طرح مرتبط، استاد راهنما براساس مصوبات شورای پژوهشی اقدام خواهد نمود.
 • موضوع پایان نامه دانشجو براساس طرح تحقیقاتی مصوب، و پس از تأیید شورای تحصیلات تکمیلی قطعیت می یابد. نتیجه نهایی کتباً به اطلاع استاد راهنما و دانشجورسانده می شود.
 • استاد مشاور در صورت نیاز به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تأیید شورای تحصیلات تکمیلی ، از بین اعضای هیأت علمی انتخاب می شود.

خ- گزارش پیشرفت کار:

– گزارش پیشرفت کار پایان نامه شامل شرح فعالیت انجام شده، میزان فعالیت های باقیمانده و برنامه زمانبندی انجام باقیمانده کار می باشد، دانشجو موظف است هرسه ماه یکبار گزارش پیشرفت پایان نامه را که به تأیید استاد راهنما و مدیرگروه در پژوهشکده مربوطه رسیده باشد را به تحصیلات تکمیلی تحویل دهد.

د-دفاع از پایان نامه:

 • فاصله زمانی از مرحله تصویب پروپوزال تا زمان دفاع نهایی حداقل سه ماه می باشد.
 • پس از تکمیل فعالیت های پژوهشی در قالب پایان نامه دانشجو فرم آمادگی برای دفاع (فرم۶) پس از تأیید استاد راهنما و معرفی داوران پیشنهادی داخلی و خارجی به همراه یک نسخه از پایان نامه و مقالات مستخرج از آن از طریق گروه و پژوهشکده مربوطه حداقل ۱۰ روز قبل از جلسه مذکور به تحصیلات تکمیلی ارسال می گردد.
 • ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران متشکل از استاد راهنما، استاد مشاور، حداقل یک نفر استاد مدعو خارج از پژوهشگاه و یک نفر استاد ممتحن از داخل و نماینده شورای تحصیلات تکمیلی انجام می گردد.
 • در صورتیکه پایان نامه از نظرهیأت داوران غیرقابل قبول تشخیص داده شود دانشجو می تواند در مدتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند پایان نامه خود را کامل و بار دیگردر زمانی که هیأت داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید.
 • دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کند از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود.

توجه:

 • رنگ جلد پایان نامه مشکی می باشد. دانشجو قبل از صحافی پایان نامه باید به تحصیلات تکمیلی مراجعه و کد تخصصی مربوطه را جهت درج برروی مجلدهای مربوطه دریافت نماید.
 • فرمت تهیه پایان نامه به پیوست (فرم ۷) می باشد.

ذ-ارزشیابی نمره پایان نامه:

 • نمره پایان نامه براساس شاخص های کیفیت علمی، کیفیت نگارش، کیفیت دفاع شفاهی و گزارشات ۳ ماهه توسط هیأت ژوری ارزیابی می گردد.
 • کیفیت علمی براساس ادبیات تحقیق، تجزیه تحلیل مطالب، میزان تحقق اهداف پایان‌نامه، بحث در نتایج و پیشنهادات آتی، توانایی در پاسخ گویی به سوالات و مقاله ارزشیابی می گردد. حداکثر نمره کیفیت علمی ۱۳ نمره می باشد که ۲ نمره آن متعلق به مقالات مستخرج شده از پایان نامه می باشد که مطابق جدول ۱ توزیع می گردد.
  تبصره۱: حداکثر ۲ نمره برای
  مقالات مستخرج از پایان نامه در نظرگرفته می شود.
جدول ۱- نحوه توزیع نمره مقالات مستخرج از پایان نامه

گروه ۱ گروه۲
علمی- پژوهشی علمی- ترویجی کنفرانس بین المللی کنفرانس ملی- منطقه‌ای
رسید ۱ ۵/۰ ۵/۰ ۲۵/۰

تبصره۲: حداکثر ۲ مقاله از مقالات گروه ۲ پذیرفته می شود.

 • کیفیت نگارش براساس شیوه تنظیم و ترتیب مطالب در پایان نامه، میزان رعایت نکات دستورزبان و کیفیت جداول، اشکال و مراجع ارزشیابی می گردد. حداکثر نمره ارزشیابی برای کیفیت نگارش ۳ نمره می باشد.
 • دانشجو موظف است هر ۳ ماه یکبار گزارش ۳ ماهه از روند پیشرفت پایان نامه را که به تأیید استاد راهنما، مدیرگروه و رئیس پژوهشکده رسیده باشد، به تحصیلات تکمیلی ارائه نماید. حداکثر نمره برای ارزشیابی گزارشات ۳ ماهه ۱ نمره می باشد. چنانچه دانشجو از ارائه این گزارشات به تحصیلات تکمیلی خودداری نماید، نمره ارزشیابی به دانشجو تعلق نخواهدگرفت.
 • دانشجو باید در زمان اعلام آمادگی برای دفاع که به تأیید استاد راهنما رسیده باشد، نسخه ای از مقالات و رسید تحویل آنها را به همراه پایان نامه به تحصیلات تکمیلی ارائه نماید.

ر- افزایش سقف تحصیلی

طول مدت تحصیل دانشجو بنا به پیشنهاد استاد راهنما(متضمن دلایل متقن و کافی مبنی برضرورت افزایش مدت تحصیل)، با تأیید گروه مربوطه، پژوهشکده و شورای تحصیلات تکمیلی فقط برای یک نیمسال قابل افزایش می باشد.

ز- مرخصی تحصیلی- عدم ثبت نام- انصراف:

 • دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می تواند حداکثر برای یک نیمسال با کسب موافقت پژوهشگاه از مرخصی تحصیلی استفاده کند. درخواست مرخصی باید قبل از شروع ثبت نام نیمسال مورد نظربه پژوهشگاه تسلیم و موافقت لازم کسب گردد. این موافقت با توجه به وضعیت تحصیلی دانشجو صورت می گیرد.در هر صورت مرخصی تحصیلی نباید وقفه ای در روند تحصیل و فارغ التحصیلی دانشجو داشته باشد.
 • مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.
 • با توجه به اینکه طبق ماده ۱۰ آیین نامه آموزشی و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی تمامی دانشجویان تا زمان دفاع ملزم به ثبت نام می باشند. عدم ثبت نام دانشجو در زمانهای تعیین شده مترادف با انصراف او از تحصیل تلقی می گردد.
 • در صورتیکه تقاضای دانشجوبرای ثبت نام بعد از موعد مقرر انجام شود و در صورت ارائه ادله لازم که مورد تأیید شورای تحصیلات تکمیلی باشد، آن ترم برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. این درحالی است که دانشجو در آن ترم از کلیه امکانات شامل گواهی اشتغال به تحصیل، معرفی نامه ها و سهمیه ها شامل بن تکثیر و استفاده از غذاخوری و سایت کامپیوتری و امثال این ها محروم خواهد بود.
 • تا زمانی که ثبت نام دانشجو در یک ترم کامل نشده باشد، هیچگونه مدرک، گواهی یا تأییدیه از طرف تحصیلات تکمیلی برای او صادر نخواهد شد.
 • دانشجو می تواند به هر دلیل از تحصیل اعلام انصراف نماید. در این صورت باید درخواست خود را مبنی برانصراف به تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه تحویل نماید. چناچه بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد، پژوهشگاه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می نماید.
 • دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف می باشد به تعهداتی که سپرده است عمل نماید.

س- فراغت از تحصیل:

 • تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو، تاریخ دفاع از پایان نامه است، با این شرط که از محدوده مجاز تحصیلی فراتر نباشد.
 • دانش آموخته حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی موظف است پس از تکمیل مراحل تسویه حساب جهت انجام خدمت سربازی خود را به نظام وظیفه معرفی نماید.
 • حداکثر زمان استفاده از معافیت تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ۳ سال می باشد.
  تبصره: موارد فوق جزء مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت وظیفه عمومی می باشد.

ش- سایر موارد

 • نگهداری و حفاظت از کارت دانشجویی یکی از وظایف مهم دانشجو است. به ویژه برای برادران که به عنوان کارت معافیت تحصیلی آنان نیز محسوب می شود. مفقود شدن این کارت مشکلات فراوانی برای پژوهشگاه و خود دانشجو ایجاد می نماید.
 • دانشجویان موظفند درزمان تحویل مجلد پایان نامه به تحصیلات تکمیلی خلاصه پایان نامه خود را در دو صفحه تهیه وبه همراه CD تحویل نمایند.
 • اعطای گواهی گذراندن واحدهای درسی دوره به دانشجویی که به هردلیل از ادامه تحصیل باز می ماند حسب درخواست دانشجو بلامانع است.
 • پس از دفاع پایان نامه دریافت هرگونه گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل و یا اعلام دفاع از پایان نامه منوط به انجام مراحل تسویه حساب کامل می باشد.
 • دانشجویان کارشناسی ارشد در طول هرنیمسال تحصیلی از سهمیه بن تکثیر به شرح ذیل می توانند استفاده نمایند:۷۰۰ برگ ۵۰ ریالی و ۵۰۰ برگ ۸۰ ریالی
 • کمک هزینه تایپ، تکثیر و مجلد نمودن پایان نامه ۳۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
 • دانشجویان ورودی هر سال تحصیلی پس از ثبت نام به بخش کامپیوتر جهت اخذ نشانی الکترونیک با Domain پژوهشگاه و account جهت استفاده از سیستم Dial up پژوهشگاه و نیز استفاده از سایت کامپیوتر معرفی می گردند. همچنین دانشجویان جهت استفاده از امکانات کتابخانه شامل کتب، مجلات، نشرایت داخلی و خارجی، بانکهای اطلاعاتی، پایان نامه ها و سمینارها و منابع دیداری- شنیداری به مرکز اسناد پژوهشگاه معرفی می گردند.