انتگرال‌گیری گام به گام با وابستگی کمتر به گام زمانی اعمال تحریک خارجی برای سیستم‌های یک درجه آزاد

انتگرالگیری گام به گام با وابستگی کمتر به گام زمانی اعمال تحریک خارجی برای سیستمهای یک درجه آزاد

مجری پروژه: آرام سروشیان

چکیده
تحلیل تاریخچه زمانی با استفاده از روش انتگرال‌گیری گام به گام از کارآمدترین ابزار شناخت رفتار لرزه‌ای است. به عنوان روشی تقریبی، مهمترین مباحث در انتگرال‌گیری گام به گام، دقت و هزینه محاسباتی است، که هر دو، به اندازه گام زمانی انتگرال‌گیری بستگی دارند. در این طرح پژوهشی، با توجّه به حالت خاص، ولی کاربردی در مهندسی زلزله، تحلیل سیستم‌های سازه‌ایِ تحت تأثیر تحریکهای خارجی ثبـت شده در لحظات مجزا، روشی برای کاهش هزینه محاسباتی، با دقت لازم پیشنهاد شده است. ایده اصلی، ترکیبِ تحلیلی محاسباتِ چندین گام، در یک گام، و بزرگتر کردن اندازه گام انتگرال‌گیری تا حدی است که از نظر عوامل، مستقل از تحریک خارجی مجاز باشد. بر اساس این ایده، روابط و روندی محاسباتی تنظیم شده است. با توجه به فرضیات به کار گرفته شده و نیازهای احتمالیِ روند محاسباتی پیشنهاد شده، روند دیگری نیز برای رفع نواقص احتمالی اطلاعات معادله حرکت در لحظه آغازین رفتار دینامیکی تنظیم شده است. حل چندین مثال عددی، مؤید دستیابی نسبی به هدف اصلی طرح (کاهش هزینه محاسباتی) است. با توجه به عرف تحقیقات دینامیک سازه، بررسی انجام شده مختص سیستم‌های سازه‌ای یکدرجه آزاد است.

واژههای کلیدی
رفتار دینامیکی، تحلیل سازه، سیستم‌های یکدرجه آزاد، انتگرال‌گیری گام به گام، دقت، هزینه محاسباتی