بررسی رفتار و راههای تنظیم میانقاب با فیوز لغزشی

بررسی رفتار و راههای تنظیم میانقاب با فیوز لغزشی
مجید محمدی قاضی محله

چکیده
این تحقیق شامل مطالعات تجربی و تحلیلی برای دستیابی به یک میانقاب مهندسی با شکل‌پذیری زیاد، ضریب میرایی قابل توجه، مدهای خرابی مشخص و رفتار پایدار پس از شکست در دو جهت موازی صفحه و عمود بر آن انجام پذیرفته است. اگر چه هدف از این تحقیق، تنها بررسی رفتار میانقاب مهندسی و راههای تنظیم آن است، لیکن برای غنای بیشتر، رفتار این نـوع میانقاب در جهت عرضی، رفتار نمونه تعمیر شده، برخی عوامل مؤثر بر فیوز نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا، سه نمونه میانقاب مهندسی تک‌دهانه یک‌طبقه در مقیاس ۱:۳ مورد آزمایش قرار گرفت که در ارتفاع میانی آنها فیوز لغزان اصطکاکی برای مقاومتهای لغزشی متفاوت تنظیم شده بود. این نمونه‌ها با بارگذاری کنترل تغییرمکان آزمایش شدند. نتایج نشان داد که بـکارگیری فیوز لـغزان اصطکاکی، در رفـتار هر دو جـهت میانقاب، بهبود قابل توجهی ایجاد می‌کند. میانقاب پیشنهادی در مقایسه با میانقاب معمولی، حلقه‌های پسماند مناسب‌تر، میرایی، شکل‌پذیری و مقاومت عرضی بیشتر، مقدار کاهش سختی و مقاومت به مراتب کمتر است. این نوع دیوارها، حتی پس از خرابی ناشی از نیروهای موازی صفحه، باز پایداری خود را در جهت متعامد حفظ می‌کند.
برای بررسی رفتار نمونه تعمیرشده، یکی از نمونه‌هایی که قبلاً در بارگذاری موازی صفحه به حد تخریب رسیده بود با گروت تعمیر و بارگذاری شد که این نمونه در مقایسه با نمونه اصلی، مقاومت و شکل‌پذیری بیشتر و سختی کمتری داشت. روش تنظیم فیوز نیز با آزمایشهای متعددی بررسی و اثر برخی عوامل مؤثر مانند گذر زمان، خوردگی و جوشکاری بر روی صفحات تشکیل‌دهنده آن مطالعه شد. بر اساس نتایج می‌توان میانقاب پیشنهادی را یک عضو مهندسی تلقی نمود.

واژههای کلیدی
میانقاب مهندسی، فیوز اصطکاکی لغزشی، سختی، مقاومت، میرایی، شکل‌پذیری، مقاومت خارج از صفحه