گزارش زمین لرزه هشتم اسفند ۱۳۸۸ (بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۰) شیلی، با بزرگی MW=8/8

اثر زمین لرزه ۲۷ فوریه ۲۰۱۰ شیلی در کوتاه شدگی طول روزها