دوره آموزشی- تخصصی “جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها”(۱)

دومین دوره آموزشی- تخصصی “زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری”