هندسه، ساز و کار و جنبشهای نو زمین ساختی گسله‌های پیشوا-کوه سرخ (جنوب شرقی تهران)

مطالعات بکارگیری امکانات خودامدادی محله‌ای برای کاهش پایدار خطر پذیری در برابر زلزله

انتگرال‌گیری گام به گام با وابستگی کمتر به گام زمانی اعمال تحریک خارجی برای سیستم‌های یک درجه آزاد