برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله‌شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری “

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” کاهش خطرپذیری محیط‌های شهری در برابر زلزله “

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” جداسازی لرزه ای سازه ها”