با نواختن زنگ زلزله/ ساعت ۱۰:۱۲ صبح امروز، دوشنبه ۸ آذرماه، مدارس سراسر کشور لرزید

فردا بزرگترین مانور سراسری زلزله و ایمنی، در مدارس سراسر کشور برگزار می‎شود

۸ آذر ماه/ دوازدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در کشور برگزار می شود

نقشه های لرزش زمین برای زمین لرزه ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۹ هجری شمسی، هرمزگان

نقشه های لرزش زمین برای زمین لرزه ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۹ هجری شمسی، درود