بهمن ماه سال جاری/ دومین دوره آموزشی- تخصصی ” جداسازی لرزه ای سازه ها” برگزار می شود

با تصویب شورای گسترش آموزش عالی/ با دو رشته مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه، موافقت قطعی شد