ارتقاء خصوصیات سختی، مقاومت و شکل‌پذیری ستونهای بتن مسلح غیرشکل‌پذیر

ارتقاء خصوصیات سختی، مقاومت و شکل‌پذیری ستونهای بتن مسلح غیرشکل‌پذیر
مجری پروژه: عبدالرضا سروقد مقدم

همکار: جواد مکاری رحمدل

چکیده

امروزه منابع طبیعی، بویژه آنچه برای ساخت پروژه‌های صنعتی، تجاری، مسکونی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد، رو به کاهش و اتمام است. از این رو، یکی از چالشهای مهم فراروی محققین و مهندسین حفظ، به روز نمودن و ارتقاء عمر
بهره‌وری مستحدثات است؛ لذا، تحقیق حاضر به منظور ارتقاء و بهبود عملکرد لرزه‌ای ستونهای بتن مسلح با محصور‌شدگی ناکافی توسط میلگردهای عرضی انجام گردید. یکی از پارامترهای بسیار مؤثر که در اکثر موارد به افت شکل‌پذیری در سازه-های بتنی مسلح منجر می‌شود، کمبود محصور‌شدگی‌است، که تأمین آن از یک سو می‌تواند مقاومت فشاری بیشینه محصور شده را افزایش دهد و از سوی دیگر، کرنش گسیختگی فشاری را به طور چشمگیری بهبود ‌بخشد. در این تحقیق، علاوه بر ارزیابی ستونهای بتن مسلح با محصور‌شدگی ناکافی، ستونهای محصور شده با جاکت فولادی در حالت با و بدون پس‌تنیدگی حرارتی ارائه و ارزیابی شده است. این ارزیابی‌ها با روش آزمایشگاه صورت پذیرفته است. برای داشتن اطلاعات از رفتار محوری و فشاری بتن محصور شده با جاکت فولادی، آزمایشهایی بر روی نمونه‌های با مقیاس‌کوچکتر انجام و رابطه‌ای برای فشار محصور‌کنندگی در این حالت ارائه گردید. نتایج به دست آمده از این رابطه با خروجیهای آزمایشگاهی مقایسه شد و همگرایی خوبی را نشان داد.

واژههای کلیدی
بهسازی ستونهای بتنی، بهسازی با جاکت فولادی، ستون با محصور‌شدگی ناکافی، بهسازی با پس‌تنیدگی حرارتی

Improving Stiffness, Strength and Ductility of Non-Ductile RC Columns

By:S. Moghadam. A, J. Mokari R.

Abstract

Nowadays, natural resources, in particular those which are used to build industrial, Commercial and residential projects are on the decline. In this regard one of the most important challenges in front of the researchers and engineers is to conserve, update and enhancement of the constructed facilities and buildings Therefore, current research addresses the seismic performance of reinforced concrete columns with insufficient confinement. Confinement is one of the most effective parameters enhancing ductility of reinforced concrete structures. Confinement increases maximum compressive strength and considerably enhances compressive failure strain. In this study, RC columns with insufficient confinement are assessed, and confined columns using steel jackets with and without temperature post-tensioning have been investigated experimentally. Some tests have been carried out on scaled specimens to obtain information about compressive behavior of confined concrete with steel jacket. An equation has been developed for confined compressive strength. Results from this equation are highly in agreement with experimental results.

Keywords:

experimental results, RC columns, steel jacket, insufficient