لرزه زمین ساخت و ساختار سرعتی پوسته در منطقه قشم براساس داده های شبکه لرزه نگاری متراکم موقت

لرزه زمین ساخت و ساختار سرعتی پوسته در منطقه قشم براساس داده های شبکه لرزه نگاری متراکم موقت
مجری پروژه: فرزام یمینی فرد

همکاران: خالد حسامی آذر، محمد تاتار، عباس غلامزاده

چکیده

در این پژوهش به منظور مطالعه لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت منطقه قشم از داده‌های شبکه موقت متراکم محلی، که از ۱۲ آذر ۱۳۸۴ به مدت دو ماه و نیم پس از زمین‌لرزه ۶ آذر ۱۳۸۴ جزیره قشم با بزرگای ۶Mw= در منطقه نصب شده بود، استفاده شده است.
نتایج این تحقیق مبیّن آن است که ساختار پوسته فوقانی لبه جنوبی زاگرس در جزیره قشم شامل لایه‌ای رسوبی به ضخامت ۸ کیلومتر و سرعت ۵/۵ کیلومتر بر ثانیه است که این لایه بر روی لایه‌ای با سرعت ۱kms-9/5 به ضخامت ۴ کیلومتر بر روی لایه‌ای با سرعت۱kms-2/6 واقع شده است. نسبت VP/VS محاسبه شده برابر ۸۵/۱ می‌باشد.
توزیع رومرکز پس‌لرزه‌ها دو روند شمال غرب-جنوب شرق و شرق-غرب را نمایش می‌دهند. اغلب پس‌لرزه‌های این
زمین‌لرزه در اعماق بین ۱۱ تا ۱۸ کیلومتر در بخش بالایی پوسته بلورین و زیر لایه رسوبی روی داده‌اند. توزیع پس‌لرزه‌ها در عمق، بسیار پراکنده است و روندی با شیب تقریبی º۴۰ به سمت شمال در بخش شرقی پهنه پس‌لرزه‌ها دارد.
پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه ۶ آذر۱۳۸۴جزیره قشم و سازوکار غالب امتداد‌لغز نشان‌دهنده آن است که گسیختگی اصلی، ساختارهای امتدادلغز پی سنگی را فعال نموده و بخشی از تغییرشکل این بخش از زاگرس متأثر از فعالیّت این ساختارهاست.

واژههای کلیدی
پس‌لرزه ، زاگرس، قشم، لرزه‌زمین‌ساخت، گسل

Seismotectonics and Velocity Structure in the Qeshm Region Based on the Local Dense Temporary Seismic Network Data

By: Farzam Yaminifard, Khaled Hessmai Azar, Mohammad Tatar, Abbas Gholamzadeh

Abstract

The temporary network included 17 stations established in the Qeshm Island in January 2, 2005 after the November 27, 2005 Qeshm earthquake (Mw, 6.0) to record aftershocks. This network stays there until February 25, 2006.
Results shows that the upper crust structure of the southern edge of the Zagros in Qeshm includes a sedimentary layer of thickness 8 km and speed 5.5 km/s on the another layer with 4 km thickness and about 5.9 km/s speed on the another layer with 6.2 km/s. The calculated ratio between Vp and Vs is 1.85.
Epicentral distribution of the aftershocks reveals east-west and northwest-southeast trends of seismicity. An aftershocks depth between of 11 to 18 km implies that they are located beneath sedimentary layer. Depth distribution is diffuse and a trend of seismicity with 40 degrees dip to north is observed in eastern end of the aftershock zone.
Epicentral distribution and strike-slip mechanisms for the November 27, 2005 Qeshm earthquake reveals that the main shock with reverse mechanism activated the strike-slip basement faults. It implies that besides of reverse faults, basement strike-slip faults are involved in deformation of this part of Zagros.

Keywords:

Aftershocks, Fault, Qeshm, Seismotectonics, Zagros