تدوین رابطه کاهندگی شدت آریاس برای ناحیه زاگرس

تدوین رابطه کاهندگی شدت آریاس برای ناحیه زاگرس
مجری پروژه: محمدرضا مهدویفر

همکاران: علی محمد رجبی

چکیده

شدت آریاس به عنوان یکی از پارامترهای مهم حرکت قوی زمین، نقش مهمی در تخمین میزان انرژی دریافتی و در نتیجه تخمین مقدار پایداری شیبها بر اثر زلزله دارد. در این مطالعه، رابطه کاهندگی این پارامتر در ارتباط با بزرگای زلزله، فاصله از منشأ و نوع ساختگاه برای محدوده زاگرس به دست آمده است. محاسبه ضرایب این رابطه بر اساس داده‌های حرکت قوی زمین به دست آمده از بانک داده‌های شتابنگاری ایران بوده است. در این ارتباط، ابتدا پنج مدل مختلف در نظر گرفته شد و ضرایب آنها با استفاده از تحلیل برازش حداقل مربعات به دست آمد. سپس، روابط به دست آمده برای داده‌هایی غیر از داده‌هایی که برای ضرایب روابط استفاده شده بود به کار برده شد و با به دست آمدن مقدار انحراف هر رابطه از میزان واقعی آنها، رابطه بهینه انتخاب گردید. مقادیر شدت آریاس به دست آمده از این رابطه با آنچه که قبلاً برای ناحیه البرز و ایران مرکزی به دست آمده، تفاوت دارد. این تفاوت می‌تواند ناشی از اختلاف ساختار ناحیه زاگرس با ناحیه مذکور باشد.

واژههای کلیدی
شدت آریاس، رابطه کاهندگی، زاگرس، حرکت قوی زمین، ایران

Arias Attenuation Relationship for Zagros Region

By:M. Mahdavifar, A. Rajabi

Abstract

Keywords: