برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها”(۱)

گزارش زمین‌لرزه‌های ۷ و ۸ بهمن‌ماه ۱۳۸۹،جنوب خاوری محمد‌آباد ریگان

مهلت ثبت نام در دوره “جداسازی لرزه ای سازه ها” تمدید شد

سخنرانی تخصصی “مدلسازی شکست و گسترش ترک در سدهای بتنی و خاکی-سنگریزه‌ای” در پژوهشگاه برگزار می شود

دکتر مهدوی فر: از هر ۱۲ هزار نفری که در ایران زلزله را احساس می کنند؛یک نفر سقف بر سرش خراب می شود